ม.พะเยาเปิดรับสมัคร TCAS 65 รอบโควตาครูแนะแนว แล้ววันนี้!!

มหาวิทยาลัยพะเยา กระจายโอกาสทางการศึกษา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (TCAS 65 ) รอบโควตาครูแนะแนว รับสมัครทั่วประเทศ จำนวน ๓,๕๕๐ คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และเกณฑ์การรับ

นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นักเรียนมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ได้เพียง ๑ อันดับ พร้อมทั้งส่งใบสมัครเข้าศึกษาที่ครูแนะแนวของโรงเรียน โดยครูแนะแนวหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกนักเรียน และบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบสำหรับครูแนะแนวผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ -๕ มกราคม ๒๕๖๕

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร ๐ ๕๔๖๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๖๐-๓ หรือที่เว็บไซต์ http://admission.up.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง