Airbnb เผยเทรนด์ท่องเที่ยว “นักเดินทางมีความใส่ใจมากขึ้น” มาแรง คนไทยให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนและร่วมฟื้นฟูการท่องเที่ยว

 • ผลการวิจัยและบทวิเคราะห์โดย Economist Impact พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องการเดินทางในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมต้องการสัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้ และซึมซับความเป็นอยู่ของชุมชนที่ไปเยือน
 • การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว กำลังเปิดโอกาสใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่จุดหมายปลายทางในชนบท

- Conscious Travel 1 m - ภาพที่ 1

งานวิจัยและบทวิเคราะห์ใหม่ล่าสุดโดย Economist Impact ที่จัดทำขึ้นให้กับ Airbnb ได้สำรวจ 4,500 คนใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย พบว่า คนไทยมากกว่า 90% ที่ตอบแบบสำรวจ ระบุว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเกือบ 2 ใน 3 ของทั้งหมดบอกว่า พวกเขาจะคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแผนท่องเที่ยว และยินดีจ่ายมากขึ้นเพื่อแลกกับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

- Mich Goh Head of Public - ภาพที่ 3

มิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb เปิดเผยว่า “การเดินทางที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเปิดรับกับความยืดหยุ่น มองหาการใช้ชีวิตและการเดินทางแบบใหม่ๆ และทำให้เกิดเป็นแนวทางของนักเดินทางที่มีความใส่ใจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น”

“จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องของการเชื่อมต่อและเรื่องเศรษฐกิจ ผู้คนจึงได้เริ่มคิดและไตร่ตรองมากขึ้นถึงวิธีการเดินทางในการสร้างประโยชน์เชิงบวกให้กับชุมชนที่พวกเขาไปเยือน นักเดินทางเหล่านี้จะคิดอย่างถี่ถ้วนว่าจะใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองและชุมชนได้อย่างไร นอกจากนั้น ยังต้องการซึมซับกับขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตต่างๆ ในชุมชนเหล่านั้นและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในขณะเดียวกันก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบด้านลบที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นอีกด้วย”

การเดินทางในรูปแบบของ “นักเดินทางมีความใส่ใจมากขึ้น” หรือ ที่เรียกว่า “conscious traveller” มีอัตราเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่มากขึ้นสำหรับชุมชน ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นเติบโตจากการฟื้นตัวของการเดินทางท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการต้อนรับรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมและก่อให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างแท้จริง

การศึกษานี้ได้ตรวจสอบทัศนคติต่อการเดินทางแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยในประเทศไทยนั้น ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า การสร้างผลลัพธ์และรายได้ที่เท่าเทียมกันให้กับคนในท้องถิ่น และการได้รับประสบการณ์ทางสังคมใหม่ๆ และความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่มีความหมาย เป็นสองเหตุผลสำคัญที่สุดของการเดินทางอย่างยั่งยืน

- Conscious Travel 2 m - ภาพที่ 5

งานวิจัยของ Economist Impact ได้พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

 • 72% ของคนไทยที่ตอบแบบสำรวจ เห็นว่าสิ่งสำคัญในการเดินทางของพวกเขาคือ ต้องมีส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจฯ ได้นิยามการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับคนในท้องถิ่น คือ การเรียนรู้ ซึมซับความเป็นชุมชนของท้องถิ่นนั้นๆ และตระหนักในการใช้จ่ายเงินโดยคำนึงว่าการใช้จ่ายนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยหรือไม่
 • เกือบ 70% ตระหนักดีว่าชุมชนต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ และจะคำนึงถึงปัจจัยนี้ในการเดินทางและการใช้จ่ายเงิน
 • 72% ระบุว่าพวกเขามีความตระหนักมากขึ้นเมื่อต้องทำความคุ้นเคยกับสิ่งสำคัญที่มีต่อชุมชนที่ไปเยือน และวิธีที่สามารถมีส่วนร่วมต่อชุมชนนั้นๆ ได้
 • 68 % ให้ความสำคัญกับการใช้การเดินทางเพื่อเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมกับชุมชนต่างๆ
 • มากกว่า 2 ใน 3 ระบุว่า สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ พวกเขาจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญหาต่างๆ เช่น การทำให้เกิดภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง

นอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่สะท้อนว่า การเดินทางที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่พื้นที่ชนบท เนื่องจากปัจจุบันนักเดินทางเปิดกว้าง พร้อมยอมรับวิธีเดินทางและการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่กันมากขึ้น

 • กว่า 70 % ของชาวไทยที่ตอบแบบสำรวจ วางแผนที่จะเดินทางบ่อยขึ้นเพื่อเปิดประสบการณ์และท่องเที่ยวในเขตชนบทที่ปัจจุบันไม่ได้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
 • 60% วางแผนที่จะใช้ชีวิตแบบ workcation หรือทำงานทางไกล ด้วยการเลือกที่จะไปเยือนจุดหมายปลายทางใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น
 • เกือบ 2 ใน 3 วางแผน และจัดสรรงบค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของตนมากขึ้น

ประติมา ซิงก์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายและข้อมูลเชิงลึก Economist Impact กล่าวว่า “หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 นักเดินทางท่องเที่ยวต่างคำนึงถึงความหมายด้านทางเลือกและการตัดสินใจที่จะเดินทางของตนมากขึ้น จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ผู้คนตัดสินใจเลือกการเดินทางอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และหวังว่าจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกมากขึ้น ด้วยการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่ไปเยือน”

“Airbnb มุ่งมั่นในการทำงานและให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางปฏิวัติการเดินทางสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนให้แก่ทุกคน ดังนั้น การที่ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐได้ร่วมมือกันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในครั้งนี้” มิช โกห์ กล่าวสรุป

หมายเหตุ: * รายงาน “การฟื้นฟูการท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก: ก่อให้เกิดนักเดินทางที่ใส่ใจมากขึ้น?” โดย Economist Impact ที่จัดทำเพื่อ Airbnb โดยผลการวิจัยที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อ้างอิงจากการสำรวจนักท่องเที่ยวจำนวน 4,582 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย การสำรวจได้จัดทำขึ้นและแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564

Related Posts

- Airbnb เผยท่องเที่ยวหลังโควิด เทรนด์การเดินทางกระจายตัวออกสู่ชุมชนมากขึ้น

- Airbnb จับมือ ททท. กระตุ้นท่องเที่ยว ดึงกลุ่มคนทำงานทางไกลมาเยือนประเทศไทย

- Airbnb เปิดตัวเงินทุน 10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ มอบให้ที่พักไอเดียเจ๋งแปลกแหวกแนวที่สุดในโลก

- Airbnb ปลุกท่องเที่ยวไทย โฮสต์ชี้ช่องทางสร้างเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

- Airbnb เปิดให้พัก “บ้านพระพิทักษ์ชินประชา” มรดกทางวัฒนธรรมภูเก็ต สุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกรับสงกรานต์ปีนี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก