AIS ชำระเงินค่าคลื่นความถี่ 2600 MHz งวดแรก จำนวน 2,093,027,000 บาท

AIS Pays 00002

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค หรือ AWN ในกลุ่มเอไอเอส นำโดยนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz งวดที่ 1 จำนวน 2,093,027,000 บาท (สองพันเก้าสิบสามล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากราคาประมูลทั้งหมด 20,930,270,000 บาท (สองหมื่นเก้าร้อยสามสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมด้วยหนังสือค้ำประกัน

โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน กสทช.

AIS Pays 00001

ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้บริการ 5G เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เอไอเอส ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ ดังนี้

  • คลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 1 ชุด (2 x 5MHz) รวม 10 MHz ช่วงความถี่วิทยุ 733 – 738 MHz และ 788 – 793 MHz
  • คลื่นความถี่ 2600 MHz จำนวน 10 ชุด รวม 100 MHz ช่วงความถี่วิทยุ 2500 – 2600 MHz
  • คลื่นความถี่ 26 GHz จำนวน 12 ชุด รวม 1200 MHz ช่วงความถี่วิทยุ 25.2 – 26.4 GHz

ส่งผลให้เอไอเอสยืนหยัดผู้นำเครือข่ายอันดับ 1 ของประเทศที่ถือครองคลื่นความถี่ในการให้บริการ 4G และ 5G มากที่สุดในอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 1420 MHz (ไม่รวมความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์) พร้อมประกาศเดินหน้าพัฒนาเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดทั่วประเทศ เป็นรายแรก เพื่อคนไทย โดยวางแผนงบลงทุนเบื้องต้น จำนวน 10,000 – 15,000 ล้านบาท ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า