AIS ประเดิมต้นปี คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2023 สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวมในทุกมิติ

THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2023 - 1 10 scaled - ภาพที่ 1

AIS คว้าอีกหนึ่งรางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จากเวที THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2023 โดย World HRD Congress สถาบันวิจัยชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการดูแลและพัฒนาบุคลากรในองค์รวม ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ไปจนถึงการส่งมอบสวัสดิการและวิถีการทำงานที่ตอบโจทย์ เพื่อให้พนักงาน มีความสุขกับการทำงาน มีทักษะใหม่ๆ ที่เพียงพอเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2023 - 2 9 scaled - ภาพที่ 3

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช  กล่าวว่า “สำหรับรางวัล THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2023 เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงความสำคัญของงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสากลของ AIS เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อวางกลยุทธ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล HR และการดูแลพนักงานแบบองค์รวม โดยยึดหลักการเปิดกว้าง รับความแตกต่าง และส่งมอบสิ่งที่พนักงานต้องการได้อย่างเหมาะสม ทั้งในมิติของการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รูปแบบการทำงานที่เอื้อทำให้ทุกคนสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และมีความสุข สุขภาพดี กับการทำงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานให้เอื้อต่อวิถีชีวิตในยุคใหม่พร้อมกับการส่งมอบคุณค่าด้านสวัสดิการที่พนักงานสามารถจับต้องได้”

THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2023 - 3 8 scaled - ภาพที่ 5

“การได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ AIS ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเราเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลคือหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจ องค์กร และการสร้างคนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”

ติดตามเพจ