“มหาดไทย” จัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทย ๒๕๖๕” ภายใต้แนวคิด All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

- พร้อมแล้ว เตรียมจักงานมหกรรมการศึกษา tn - ภาพที่ 1

เพราะเชื่อว่า การพัฒนาคน การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงมหาดไทย จึงให้นโยบายด้าน การพัฒนาคนเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำพิธีเปิดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับ นิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน, การแข่งขันทางด้านวิชาการ และนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่ชนะเลิศแต่ละภูมิภาค ฯลฯ มาร่วมพิสูจน์ความสามารถของเยาวชนไทย ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี

- มากมณี และนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง - ภาพที่ 3

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีนโยบายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ รวมถึงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น และแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่ง ในการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชนและประชาชน เกิดการพัฒนา

เรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายถิรนาท เอสะนาซาตัง นายอำเภอทุ่งสง เผยว่า
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานกว่า ๑,๘๐๐ ปี ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำ, ชายหาดสิชล, จุดชมวิวถนนสิชล – ขนอม, และจุดขมวิวเนินเทวดา อำเภอขนอม, หมู่บ้านคีรีวง, แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช, วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) และวัดเจดีย์ หรือวัดไอ้ไข่, มีผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น เครื่องถมเมืองนคร, จักสานย่านลิเภา, ผ้ายกเมืองนคร, ภาพแกะสลักรูปหนังตะลุง มีอาหารพื้นถิ่นปักษ์ใต้ เช่น ข้าวยำคลุก แกงเหลือง ขนมจีน ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนจังหวัดนครศรีธรรมราช และหากท่านมีเวลาว่างขอเชิญชวนให้ท่านได้กราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต และขอเชิญแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่น่าสนใจในจังหวัดนครศรีธรรมราช

- วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง tn - ภาพที่ 5

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เผยว่า
ในส่วนของความพร้อมของการจัดการแข่งขัน เทศบาลเมืองทุ่งสง ยินดีให้การสนับสนุนในส่วนของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถานที่จัดการแข่งขัน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุ่งสง มีความพร้อมด้านสถานที่พัก อาหารการกิน และเป็นศูนย์กลางการคมนาคม เดินทางได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีหน่วยงานสนับสนุน ด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร การรักษาพยาบาล และการสื่อสารโทรคมนาคม จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านมาท่องเที่ยวและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ “การลดความเหสื่อมล้ำทางการศึกษา ” (All for Education) ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ชาวนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

- วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง โต้โผของงานฯ tn - ภาพที่ 7

พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน, การแข่งขันทางด้านการวิชาการและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่ชนะเลิศแต่ละภูมิภาค ฯลฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมพิสูจน์ความสามารถของเยาวชนไทยพบกันในงานนี้ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง 075 423 599 เฟสบุ๊ค เทศบาลเมืองทุ่งสง

หรืออัปเดตกิจกรรมในแต่ละวันได้ที่ เฟสบุ๊ค มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 12

- โดยมีตัวแทนนักเรียนจากทุ่งสง แสดงความสามารถ tn - ภาพที่ 9 - tn - ภาพที่ 11 - LINE ALBUM งานแถลงข่าวมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ 12 ๒ 12 tn - ภาพที่ 13 - tn - ภาพที่ 15 - tn - ภาพที่ 17 - การจัดเตรียมงาน และทีมงานที่พร้อมให้การต้อนรับจากทุ่งสง tn - ภาพที่ 19 - tn - ภาพที่ 21 - tn - ภาพที่ 23

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก