“มหาดไทย” จัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทย ๒๕๖๕” ภายใต้แนวคิด All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ทุ่งสง พร้อมแล้ว เตรียมจักงานมหกรรมการศึกษา tn

เพราะเชื่อว่า การพัฒนาคน การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงมหาดไทย จึงให้นโยบายด้าน การพัฒนาคนเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำพิธีเปิดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับ นิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน, การแข่งขันทางด้านวิชาการ และนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่ชนะเลิศแต่ละภูมิภาค ฯลฯ มาร่วมพิสูจน์ความสามารถของเยาวชนไทย ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี

นายสมพงษ์ มากมณี และนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีนโยบายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ รวมถึงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น และแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่ง ในการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชนและประชาชน เกิดการพัฒนา

เรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายถิรนาท เอสะนาซาตัง นายอำเภอทุ่งสง เผยว่า
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานกว่า ๑,๘๐๐ ปี ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำ, ชายหาดสิชล, จุดชมวิวถนนสิชล – ขนอม, และจุดขมวิวเนินเทวดา อำเภอขนอม, หมู่บ้านคีรีวง, แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช, วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) และวัดเจดีย์ หรือวัดไอ้ไข่, มีผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น เครื่องถมเมืองนคร, จักสานย่านลิเภา, ผ้ายกเมืองนคร, ภาพแกะสลักรูปหนังตะลุง มีอาหารพื้นถิ่นปักษ์ใต้ เช่น ข้าวยำคลุก แกงเหลือง ขนมจีน ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนจังหวัดนครศรีธรรมราช และหากท่านมีเวลาว่างขอเชิญชวนให้ท่านได้กราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต และขอเชิญแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่น่าสนใจในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง tn

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เผยว่า
ในส่วนของความพร้อมของการจัดการแข่งขัน เทศบาลเมืองทุ่งสง ยินดีให้การสนับสนุนในส่วนของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถานที่จัดการแข่งขัน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุ่งสง มีความพร้อมด้านสถานที่พัก อาหารการกิน และเป็นศูนย์กลางการคมนาคม เดินทางได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีหน่วยงานสนับสนุน ด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร การรักษาพยาบาล และการสื่อสารโทรคมนาคม จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านมาท่องเที่ยวและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ “การลดความเหสื่อมล้ำทางการศึกษา ” (All for Education) ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ชาวนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง โต้โผของงานฯ tn

พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน, การแข่งขันทางด้านการวิชาการและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่ชนะเลิศแต่ละภูมิภาค ฯลฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมพิสูจน์ความสามารถของเยาวชนไทยพบกันในงานนี้ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง 075 423 599 เฟสบุ๊ค เทศบาลเมืองทุ่งสง

หรืออัปเดตกิจกรรมในแต่ละวันได้ที่ เฟสบุ๊ค มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 12

บรรยากาศงานแถลงข่าว โดยมีตัวแทนนักเรียนจากทุ่งสง แสดงความสามารถ tn บรรยากาศงานแถลงข่าว tn LINE ALBUM งานแถลงข่าวมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ 12 ๒ 12 tn การแสดงจากทางทุ่งสง tn คณะทำงานถ่ายภาพร่วมกัน tn งานแถลงข่าว การจัดเตรียมงาน และทีมงานที่พร้อมให้การต้อนรับจากทุ่งสง tn เตรียมการจัดงานมหกรรมการศึกษา tn นิทรรศการ tn