มรภ.พระนคร รับรางวัล“สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการด้าน คอร์รัปชั่น”

รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประธานในพิธีงานมอบรางวัล “ANTICORRUPTION AWARDS 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๔ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณาให้เป็น “สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการด้าน คอร์รัปชั่น”

โดยมี ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวด้านคอร์รัปชั่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

โครงการ“ANTICORRUPTION AWARDS 2021”จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสมาคมผู้สื่อข่าวด้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริม เชิดชู บุคคล องค์กร และสื่อมวลชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก สถาบันการศึกษาที่ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทองค์กร ประเภทสื่อมวลชน และรางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี ซึ่งในประเภทสถานศึกษาดีเด่น มีสถานศึกษาเข้ารับรางวัล จำนวน 10 สถาบัน

001DSC 2840 small 0