ชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทย เตรียมเปลี่ยน 54 โรงแรม เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 รองรับได้กว่า 10,000 เตียง

กรุงเทพฯ, 29 เมษายน 2564- ชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทย (Alternative State Quarantine/ ASQ) หรือโรงแรมกักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (Alternative Local Quarantine /ALQ) นำโดย พลเอกวัชริศพล มนต์มณีรัตน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา จากกระทรวงกลาโหม นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา กรรมการที่ปรึกษาด้านการแพทย์ชมรม จาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พล.ต.ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส กรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง จากกระทรวงกลาโหม และคุณเอกชัย ศรีกุเรชา ประธานชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทย

ได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกลับกลุ่มสมาชิกชมรมฯ และหน่วยงานเกี่ยวข้องหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นที่โรงแรมในกลุ่มสมาชิกชมรมฯ จำนวน 54 โรงแรมทั่วประเทศไทยให้เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 (COVID-19) หรือฮอลพิเทล (Hospitel) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรงจำนวน 11,258 เตียง โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนให้สามารถอภิบาลผู้ป่วยหนักที่ต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วนได้เต็มประสิทธิภาพ

ASQ Thailand Club photo

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมติให้เพิ่มระยะเวลากักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ทั้งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จะต้องทำการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน (จากเดิม 7 วัน และ 10 วัน ) ทางชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine ASQ) จึงได้จัดการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์โดยมีหัวข้อหลักในการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นที่โรงแรมจำนวน 137 โรงแรม ทั่วประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

พลเอกวัชริศพล มนต์มณีรัตน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกแห่งประเทศไทยกล่าวว่า

“ ขณะนี้มีโรงแรมจำนวน 54 โรงแรม กรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมสามารถปรับพื้นที่เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาให้กับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรงได้จำนวน 11,258 เตียง นอกเหนือจากนี้ทางชมรมฯ ยังได้เตรียมวางแผนจัดหาวัคซีนจำนวน 5,200 โดส ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อฉีดให้กับพนักงานโรงแรมที่จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม พนักงานกลุ่มแรกจำนวน 5200 คนจะได้รับการฉีดวัคซีนในเดือน พฤษภาคม และ พนักงานในกลุ่มที่สอง จำนวน 4000 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนภายในปี 2564”

ชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทย (Alternative State Quarantine/ ASQ) หรือโรงแรมกักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (Alternative Local Quarantine /ALQ) เป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการโรงแรมทั่วประเทศไทย

ซึ่งปัจจุบันมี โรงแรมในกลุ่มสมาชิกในชมรม ฯ ทั้งหมด จำนวน 137 โรงแรมทั่วประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งชมรมฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและต้องเข้าสู่กระบวนการการกักตัว ซึ่งโรงแรมในกลุ่มสมาชิกชมรมฯ ทั้งหมดเป็นโรงแรมที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้สามารถดำเนินการได้ โดยผู้ที่เลือกใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดตลอดระยะเวลาการกักตัวตามที่รัฐบาลกำหนดไว้

ติดตามข่าวสารของชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทย (ASQ/ALQ Club Thailand)ได้ที่
เบอร์โทรศัพท์: +662 656 9797
อีเมล:asqalq.th@gmail.com
เฟสบุ๊ก:@asqalgclubthailand

ชมรม ASQ/ALQ Club Thailand เลขที่ 49 สุขุมวิท ซอย 2 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110
หมายเลขติดต่อ +662 656 9797 Email: asqalq.th@gmail.com