เปิดรับสมัครหลักสูตร Basic Nutrition and Culinary Arts อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers ofEducation Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ได้ริเริ่มโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies)

โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สํารวจและผลิตจํากัด ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science” “สนุกวิทย์พลังคิด เพื่ออนาคต” ระยะที่ 2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาแก่ เยาวชนที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีความความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสม พร้อมก้าวทันโลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการจ้างงาน เน้นการสร้างการมีส่ วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรภาคสังคม และหน่วยงานทางการศึกษา

โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) เปิดรับสมัคร หลักสูตร Basic Nutrition and Culinary Arts (นักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน อบรมและพัฒนาวิชาชีพ โดยเชฟผู้มีประสบการณ์ สานฝันและปันโอกาสให้กับน้องๆที่มีใจรักในด้านการทำอาหารสู่อาชีพที่โลกยุคใหม่ต้องการ ได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติการประกอบอาหารจากเชฟผู้มีประสบการณ์โดยเชฟผู้มีประสบการณ์

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ผ่านทางช่องทาง
LINE OA : @STEMchefAcademy
E-mail : stemchefacademy@gmail.com
โทร. 06-6115-8786

- All Chef CS6 Chef Career 05 1 - ภาพที่ 1