(ข่าวชี้แจง) ข่าวของกลุ่มเซ็นทรัลเข้าซื้อกิจการกลุ่มเซลฟริดเจส (Selfridges Group) ในยุโรป

ตามที่ปรากฎข่าวเรื่องกลุ่มเซ็นทรัลและซิกน่า ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อกิจการกลุ่มเซลฟริดเจส (Selfridges Group) ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าชั้นนำรายใหญ่ในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และไอร์แลนด์ โดยในส่วนของกลุ่มเซ็นทรัล บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (“HCDS”) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้เข้าเซ็นสัญญานั้น

ทางเซ็นทรัล รีเทล ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า เซ็นทรัล รีเทล กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมและผลตอบแทนการลงทุนอย่างรอบคอบ ว่าจะเข้าร่วมลงทุนในส่วนธุรกิจดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์เข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มเซ็นทรัลได้ก่อนวันที่การเข้าลงทุนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ หรือจะเข้าลงทุนในธุรกิจนี้ต่อจากกลุ่มเซ็นทรัลได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่กลุ่มเซ็นทรัลเข้าลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงในสัญญาให้สิทธิ์เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจค้าปลีกในอนาคต (Flagship Company Letter of Undertakings) ระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเป็นครั้งแรก

หากเซ็นทรัล รีเทล ตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยท่านสามารถอ่านข่าวฉบับเต็มซึ่ง เซ็นทรัล รีเทล ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ที่ https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=CRC&ssoPageId=8&language=th&country=TH

- 0001 scaled - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ