นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ CEO แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.) ในงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพ -บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ แห่งปี 2021

PR คุณวิโรจน์ได้รับรางวัล4

พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนคุณภาพที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ โดยมี ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2021) และ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ซึ่งจัดขึ้นมาเพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ รวมถึงยกย่องเชิดชูการเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งมี บุคคลมีชื่อเสียง นักธุรกิจและบุคคลสำคัญในด้านต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเพทฯ

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ในวันนี้ ขอขอบคุณทาง มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.) ที่มอบรางวัลอันทรงเกียตินี้ให้ และพร้อมอุทิศตนในการทำงานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย

เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติ โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด ประเทศไทยจึงควรให้ความสำคัญอย่างมาก

ต่อการพัฒนาบุคลากร การวิจัยพัฒนา และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ เพราะปัจจุบันเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจทุกประเภทและสามารถที่จะเป็นการสร้างรายได้หลักให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มสัญชาติไทย

ที่ให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนา IT Solution ให้แก่องค์กรและธุรกิจต่าง ๆ เพื่อนำระบบ Digital Technology ต่าง ๆ มาปรับปรุงใช้เฉพาะในแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เราพร้อมเป็นกำลังหลักในการร่วมพัฒนาภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ให้ก้าวล้ำทันต่อยุคดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่งเสริมธุรกิจให้มีความมั่นคงโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการระบบ เราขอเป็นส่วนหนึ่งในภาคธุรกิจที่พร้อมขับเคลื่อนนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเติบโตและยั่งยืนทางเศรษฐกิจด้วยใจที่มุ่งมั่นครับ”