CEO เอไอเอส คว้ารางวัลเกียรติยศ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562”

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส รับรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562”  (Best Practice Awards 2019) สาขาพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมไทย

จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทยในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศจนประสบความสำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ