มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี รวมพลัง 3 ภาคส่วน ร่วมประชุมวางแนวทางดำเนินงานมูลนิธิฯ ประจำปี 2564

371 1

สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง…มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) นำโดย องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (กลาง – แถวบน) ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ จัดการประชุม “แนวทางความร่วมมือ 3 ภาคส่วนในการสนับสนุนการศึกษาไทย ประจำปี 2564” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

นำโดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 3 จากขวา – แถวที่ 3 จากบน) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยซีอีโอ คณะผู้บริหารจากองค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกันหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อเดินหน้าสานต่อเจตนารมย์และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้พัฒนาก้าวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ซึ่งในโอกาสนี้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ยังได้ต้อนรับ 13 พันธมิตรใหม่ รุ่นที่ 3 อย่างเป็นทางการ อันนำไปสู่การขยายความร่วมมือจาก 12 องค์กรเอกชนชั้นนำผู้ร่วมก่อตั้ง และ 19 องค์กร รุ่นที่ 2 รวมปัจจุบัน มีเครือข่ายพันธมิตรจากภาคเอกชนทั้งสิ้น 44 องค์กร

371 2

สำหรับแผนงานในระยะต่อไปของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานที่สอดคล้องตาม 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

1. การเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส (Transparency)

 • เก็บข้อมูลสมุดพกดิจิทัล (Student Report Card) ในโรงเรียนนำร่อง คอนเน็กซ์อีดี เพื่อนำไปวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างตรงจุด ตามความถนัด
 • ใช้เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพโรงเรียน (School Grading) รูปแบบใหม่ให้ท้าทายยิ่งขึ้น ในปี 2565
  ทั้งการปรับ % น้ำหนักตัวชี้วัด 5 ด้าน และเพิ่มการวัดด้านคุณธรรม ความยั่งยืน (สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม) และการมีส่วนร่วม

2.กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Market Mechanism)

 • เดินหน้าความร่วมมือของ 5 คณะทำงานภาครัฐ-เอกชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1. คณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. คณะกลั่นกรองแผนพัฒนาโรงเรียน 3. คณะติดตามและประเมินผล 4.คณะวิจัย ถอดบทเรียนองค์ความรู้ และ 5. คณะการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
 • จัดการอบรมออนไลน์ มุ่งเตรียมความพร้อมรอบด้านและพัฒนาความเป็นผู้นำให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) เพื่อร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานสู่โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีทั่วประเทศ
 • ต่อยอดระดมทุนโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็น “ผู้ให้” สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ดิจิทัลแก่นักเรียนในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์ connexted.org พร้อมจัดการอบรม Notebook-based Learning แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ

3.การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principals & Teachers)

 • เปิดรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 จำนวน 800 คน พร้อมเดินหน้าอบรม ICT Talent ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของครูและนักเรียน ในกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
 • ภาคเอกชนจัดอบรมออนไลน์เสิรมทักษะต่างๆ แก่ผู้อำนวยการและครูอย่างต่อเนื่อง อาทิ อบรมการประยุกต์ใช้สื่อ ICT อบรมการบูรณาการปรับรูปแบบเพื่อการเรียนรู้ และอบรมนวัตกรรมการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ยุคดิจิทัล

4.เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum)

 • สร้างสรรค์โมเดล “CONNEXT ED Morality Innovation” เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนไทยยุคดิจิทัล นำร่องในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีและประเมินผลก่อนส่งมอบให้ภาครัฐต่อไป
 • จัดทำคลังความรู้จากพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเรียนแบบ Child Centric บนคลังข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถขยายผลในวงกว้าง
 • ขยายผล Learning Center จาก 13 เป็น 18 แห่ง เพื่อสร้างการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานของ 3 วงกลมความยั่งยืน (สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม) ผ่านกระบวนการ Child Centric ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

5.การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructures)

 • โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงแห่งการเรียนรู้จากทั่วโลกได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยจะมีการจัดอบรมห้องเรียนดิจิทัลแก่โรงเรียนนำร่องที่ได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนด้วย

371 3

ทั้งนี้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ต่อยอดมาจากโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ในปี 2559 โดยการผนึกกำลังของ 3 ภาคส่วนหลัก ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่ง 12 องค์กรเอกชนชั้นนำของไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล

บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล กลุ่มปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ต่อมาในระยะที่ 2 มีเครือข่ายพันธมิตร เข้าร่วมโครงการอีก 19 องค์กร ได้แก่ บจ. เอ.พี. ฮอนด้า บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บมจ. บ้านปู บมจ. บีอีซี เวิลด์ บจ. เบอร์แทรม (1958) บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) บจ. เอดู พาร์ค โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ บจ. โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์)

บจ. เควี อิเล็กทรอนิกส์ บจ. เลิร์น คอร์ปอเรชั่น บจ. แม็คเอ็ดดูเคชั่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บจ. เอส เค โพลีเมอร์ บจ. สลิงชอท กรุ๊ป บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโก้ โลตัส) บจ. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม และบจ. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บจ. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)

และล่าสุดในระยะที่ 3 มีเครือข่ายพันธมิตรใหม่เข้าร่วมโครงการ อีก 13 องค์กร รวมเป็น 44 องค์กร ได้แก่ บจ. แอมิตี บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ บมจ. ซี.พี.แลนด์ บจ. เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บมจ. สยามแม็คโคร บจ. โพรนาลิตี้ บมจ. สมิติเวช กลุ่มธุรกิจ ทีซีพี บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ และบมจ. วีจีไอ

สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี โทร. 02-069-2101 ต่อ 1003-1004 หรืออีเมล : Partners.connexted@gmail.com

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #CONNEXTEDfoundation
FB: connexted.org

371 1