โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล 2564 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้แนวคิด “ท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน” โดยการดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม”ท้องถิ่นดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชันการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความโปร่งใส ตรวจสอบได้หรือการเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) พร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้ อปท. ถือเป็นด่านหน้าที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนกว่า 50 ล้านคนทั่วประเทศ

การได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมด้านดิจิทัลของแต่ละ อปท. ที่เข้าร่วม ได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพของผู้นำองค์กรในการนำเทคโนโยลีดิจิทัลในปัจจุบันมาประยุกต์ในการให้บริการต่าง ๆ ตลอดจนได้นำเสนอแผนงานพัฒนาในอนาคตที่จะต่อยอดการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

- pic - ภาพที่ 1

ในปีนี้นับเป็นปีแรกของโครงการ และโครงการได้รับเกียรติรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Award หมวดท้องถิ่นดิจิทัล สำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จาก DGTi โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการพิจารณาผลงานของหน่วยงาน อปท.

ทั้งจาก สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.), กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.), กรมพัฒนาชุมชน (พช.), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA), สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI), สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อพิจารณาและตัดสินในการมอบรางวัลดังกล่าวให้เป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอื่น ๆ ในปีถัดไป

เพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย โดย สพร. และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและผลักดันการ พัฒนาโครงการ นวัตกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ ตลอดจนเพื่อผลักดันให้เกิดการนำเครื่องมือพร้อมใช้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานและช่วยให้หน่วยงานปรับตัวตามเกณฑ์ของความเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ้น โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

• ผลงานเข้าร่วมนำเสนอมีจำนวนทั้งสิ้น 45 ผลงาน จาก 44 อปท.ทั่วประเทศ โดยมี เทศบาลนครภูเก็ต นำเสนอ 2 ผลงาน
• ประเภทผลงานที่นำเสนอมากที่สุดคือ E-Service จำนวน 25 ผลงาน
• จังหวัดเชียงราย เป็น จังหวัดที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดจาก 6 อปท.
ซึ่งคณะกรรมการ ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานทุกโครงการผ่านการนำเสนอออนไลน์เรียบร้อยแล้ว และมีผลการตัดสินโดยเรียงตามลำดับตัวอักษรแรกของชื่อจังหวัดดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่
• โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
• โครงการ Pangmu E-Smart Service องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน
• โครงการระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและติดตามควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา

รางวัลดีเด่น ได้แก่
• โครงการนวัตกรรมพิกัดชีวิตพิกัดฉุกเฉิน Application EMS สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
• โครงการให้บริการประชาชนสู่ความพึงพอใจอันสูงสุดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
• โครงการ Smart Bannoi องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก
• โครงการ Patong City Data Platform เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต
• โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน Bang-pla Smart Public Service เทศบาลตำบลบางปลา จ.สมุทรสาคร
• โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โรงพยาบาลหนึ่งหมื่นเตียง เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
• โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application สำหรับบริหารจัดการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี

ผลสำเร็จจากการจัดงานดังกล่าว ทำให้หน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการผลงานนวัตกรรมในแต่ละพื้นที่ สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและสามารถที่จะพัฒนาเพื่อขยายผลงานไปสู่ อปท. อื่น ๆ ที่มีความสนใจนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป ทางศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ DGTi

โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและเตรียมการนำเสนอเป็นอย่างดี และขอชื่นชมในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ตลอดจนขอแสดงความยินดีกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เตรียมพบกับกิจกรรมดี ๆ ร่วมกับทั้ง 45 อปท. ได้ที่ https://dgti.dga.or.th และนวัตกรรมที่ทาง สพร. จะนำเสนอกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง AI, Chatbot, AutoTag และ Speech2Text ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2565 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Pr Team

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก