ปั้นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล “DHL Thailand” หนุน “เยาวชนมูลนิธิเด็กโสสะ” สู่โลกดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง-ดาต้า และเทคโนโลยี

- DHL 1 scaled - ภาพที่ 1

ตลาดแรงงานและสังคมโลกก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มกำลัง สอดรับการเติบโตของตลาดดิจิทัล ถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในการพัฒนา “การเพิ่มทักษะจึงเป็นสิ่งจำเป็น” โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานและการเป็นผู้ประกอบการ “โอกาสของเยาวชนในการเข้าถึงการเพิ่มทักษะจึงเป็นเรื่องสำคัญ”

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันเยาวชนสากล” (International Youth Day) เพราะเยาวชนถือเป็นผู้กำหนดทิศทางที่มีบทบาทสำคัญทั้งต่อเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน สังคมและประเทศในอนาคต ด้วยมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักเสมอเรื่องการส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพิ่มทักษะให้เยาวชนมีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและศักยภาพ ในการก้าวสู่การประกอบอาชีพกลับสู่สังคมอย่างแข็งแรง โดยเมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม

ที่ผ่านมา DHL Thailand ซึ่งประกอบด้วย 4 หน่วยธุรกิจของ DHL ในประเทศไทย ได้แก่ DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain และ DHL eCommerce Solutions ช่วยส่งเสริมเพิ่มทักษะให้เยาวชน เตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล โดยมุ่งเน้นความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรม “ DHL Entrepreneurship Bootcamp 2022 ” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มจากการสำรวจความสนใจของเยาวชนในการประกอบอาชีพที่ต้องการจะต่อยอดในอนาคต

ซึ่งเยาวชนได้ให้ความสนใจในเรื่องการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง สอดคล้องกับข้อมูลจาก Law for ASEAN ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่เผยผลสำรวจจากเยาวชนอาเซียนเกี่ยวกับทักษะทางดิจิทัลและการทำงานในอนาคต ดำเนินการสำรวจจากกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 15-25 ปี จำนวน 56,000 คน จาก 6 ประเทศ สมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งผลสำรวจออกมาว่าเยาวชนส่วนใหญ่สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ เหล่านี้จึงเป็นที่มาของการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้ร่วมอบรม นำมาซึ่งคอนเซปต์ในปีนี้คือ “ The Entrepreneurship Bootcamp ” โดยหัวข้อการอบรมเน้นสร้างแนวคิด ส่งต่อกลยุทธ์การวางแผนการจัดการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงกับการทำงานของเยาวชนในอนาคต

- DHL 2 - ภาพที่ 3

#Digital and Creative Communications
โดย คุณอชิร รวีวงศ์ Communications Manager, Fastwork ที่มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในหลากหลายอาชีพ รวมถึงแวดวงดิจิทัลที่มีความสำคัญในโลกของการสื่อสาร และทำให้น้องๆเริ่มจับจุดทำความเข้าใจเรื่อง Connect the dot ว่าทุกประสบการณ์ในชีวิตล้วนส่งผลต่อกระบวนการคิด และการวางแผนงานในอนาคตที่ดีได้ หากรู้จักลากเส้นเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผล ที่สำคัญการเตรียมตัวให้พร้อมเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตัวเอง เมื่อโลกดิจิทัลกำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

#Finance for non-finance
โดย คุณอุทัย คำสุข CFO,DHL Global Forwarding ที่มาแนะแนวทางการวางแผนการเงินสำหรับวัยทำงาน รวมถึงการบันทึกรายรับรายจ่าย เพราะทักษะการบริหารคน การบริหารงานเท่านั้นอาจยังไม่พอ ต้องรู้จักการบริหารเงินด้วย

#Idea tour for dream business and data-driven business
โดย คุณอนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์ Vice Executive Data and Innovation Director, Data First Co., Ltd ที่มาเปิดโลกของข้อมูล พลังของ Data ซึ่งไม่ได้ไกลเกินกว่าจะทำความเข้าใจแถมยังอยู่ในชีวิตประจำวันในยุคดิจิทัลเช่นนี้ ประเด็นสำคัญคือสามารถนำมาเป็นเครื่องมือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจได้

#Marketing for Entrepreneurs
โดย รศ. ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มาสอนการตลาดเบื้องต้น SWOT , 5Cs of Marketings เพื่อให้น้องๆได้เข้าใจการบุกตลาดด้วยธุรกิจของตัวเอง

#English Communications
โดย ครูพี่จิ๋ว เกรียงศักดิ์ ฤทธิ์วันชัย ครูสอนภาษาอังกฤษ สถาบัน Debut15 กับแนวคิด Live English ให้การฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู่ในชีวิตประจำวัน เน้นสร้างแรงบันดาลใจ ปรับ Mindset ให้เห็นความสำคัญของการสื่อสารและ Public Speaking

โอกาสเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาเยาวชนสู่การเติบโตในโลกการทำงาน
นอกจากสนับสนุนด้านการศึกษาตามความสามารถสูงสุด มูลนิธิเด็กโสสะฯ ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ และต้องขอขอบคุณ DHL Thailand ในความร่วมมือกับมูลนิธิเด็กโสสะฯ ตลอดเก้าปีที่ผ่านมา โดยทาง DHL Thailand ได้เห็นคุณค่าของการส่งต่อความรู้มอบโอกาสให้กับเยาวชน สร้างพื้นที่สำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่โลกของการประกอบอาชีพ ภายใต้โปรแกรม GoTeach ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญ เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ต่อยอดความฝันที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งอาจนำไปสู่การริเริ่มโครงการหรือธุรกิจที่สร้างคุณค่า และเป็นประโยชน์กับสังคมได้ต่อไป

ร่วมสนับสนุน ในการมอบโอกาสที่สองให้เด็กได้เติบโตในครอบครัวทดแทนอีกครั้ง
https://www.sosthailand.org/donate-now
#Youthinnovation #InternationalYouthDay #YoutCan #SkillYouth #DHLThailand #sosthailand #มูลนิธิเด็กโสสะ #เติมรักที่ขาดด้วย #ศักยภาพเยาวชน #ครอบครัวทดแทน #ดีเอชแอลประเทศไทย #DHLThailand #GoTeach

ติดตามเพจ