DIPROM โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน จัดงาน Hybrid Gallery Showcase ดึง ซอฟต์พาวเวอร์ไทย โชว์ศักยภาพและความพร้อมผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก

- Hybrid Gallery Showcase 9 - ภาพที่ 1

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม: DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการไทยผ่านกิจกรรมประยุกต์และต่อยอดอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ขยายโอกาสทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ด้วย 7 กลไกปั้นชุมชนดีพร้อม มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อม สร้างแบรนด์ชุมชนดีพร้อม ให้เชื่อมโยงสู่การตลาดชุมชนดีพร้อม จัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และหัตถศิลป์แฟชั่นไทย “Hybrid Gallery Showcase” ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยกทัพผู้ประกอบการรวมกว่า 80 ราย จัดโชว์เคสผลงานหัตถศิลป์ยุคใหม่

ดึง ‘ซอฟต์พาวเวอร์ไทย’ อวดสายตานักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ณ ลานเมือง 3 หนุมาน เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G หนุนผู้ประกอบการหัตถศิลป์ แฟชั่น และสิ่งทอเข้าถึงกลุ่มลูกค้ายุคใหม่มากขึ้น คาดมีผู้เข้าชมงาน 1,000 คน ต่อวัน หวังดันรายได้ผู้ประกอบการในโครงการฯ เพิ่ม 40 – 60 % สร้างการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ การกินดีอยู่ดี และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ

- K Watcharoon - ภาพที่ 3

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “กิจกรรม “Hybrid Gallery Showcase” เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ ยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาประยุกต์และต่อยอดอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา เข้าสู่ช่องทางธุรกิจออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง DIProm Virtual Gallery ของกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เน้นกระบวนการประยุกต์ต่อยอดความเชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม

สร้างกลไกเชื่อมโยงการรวมกลุ่มช่วยเหลือร่วมมือกันพัฒนาความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน และเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) โดยรวม และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเชื่อมโยงเข้าสู่ช่องทางธุรกิจออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง DIProm Virtual Gallery ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารให้ลูกค้าเห็นภาพสินค้า บริการ กระบวนการผลิต พื้นที่แหล่งผลิต เป็นประสบการณ์ที่เสมือนจริง โดยไม่ต้องเดินทางไปสถานที่จริงก่อนการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งยังเป็นการผลักดันสู่ระดับสากลอีกช่องทางหนึ่งด้วย”

- Hybrid Gallery Showcase 2 - ภาพที่ 5

สำหรับกิจกรรมจัดแสดงสินค้า “Hybrid Gallery Showcase” ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการยุคใหม่ ตลอดจนจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการให้ได้มีโอกาสแสดงผลงานจริง เพื่อต่อยอดสู่การทำตลาดบนช่องทางออนไลน์ มีเครือข่ายทางธุรกิจจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ และเป็นช่องทางเพิ่มรายได้มากขึ้น

- Hybrid Gallery Showcase 5 - ภาพที่ 7

- Hybrid Gallery Showcase 11 - ภาพที่ 9

โจทย์หลักของโครงการมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมยกระดับ “สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ” ให้สามารถต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กลายเป็นจุดขายดึงเอกลักษณ์ ‘ซอฟต์พาวเวอร์ไทย’ มาพัฒนาต่อยอดความเชี่ยวชาญให้ผลงานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และรสนิยมของผู้บริโภคยุคใหม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก “ต่อยอดอดีต” ดึงรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต

ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิทัล และ “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ การกินดีอยู่ดี และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ

- Hybrid Gallery Showcase 7 - ภาพที่ 11

- Hybrid Gallery Showcase 10 - ภาพที่ 13

ทั้งนี้ จะเน้นพัฒนาธุรกิจใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

  1. สินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ
  2. สินค้าหัตถกรรม เครื่องใช้และของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ และของชำร่วย
  3. อาหาร และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ในปีนี้ โครงการฯ ได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านความรู้ด้านการผลิตและการตลาด พร้อมใช้เทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ผ่านช่องทางการสัมมนาออนไลน์ Virtual Gallery for Digital Marketing ระยะที่ 2 สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และการจัดทำแผนธุรกิจ ระยะที่ 3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดสินค้านวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์ และระยะที่ 4 จัดกิจกรรมเสวนา / เจรจาการค้า / จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์

- Hybrid Gallery Showcase 6 - ภาพที่ 15

ผู้เข้าร่วมโครงการปี 2565 มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 ราย สำหรับกิจกรรม “Hybrid Gallery Showcase” มีสินค้าจากผู้ประกอบการมากกว่า 100 รายการ มาจัดแสดง โดย มีสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มสินค้าหัตถกรรม เครื่องใช้และของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ และของชำร่วย และ กลุ่มอาหาร และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

โดยตั้งเป้าหมายให้ จำนวนรายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน (GDP) เพิ่มขึ้นมากว่า 30% วิสาหกิจ ธุรกิจชุมชน มีโอกาสเข้าสู่ตลาดสากลได้ในอนาคต เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวต่อเนื่อง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน

“สำหรับทิศทางในปี 2566 ทาง กสอ. ยังคงเดินหน้าโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนโรดแมพพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถแข่งขันในตลาดในประเทศและตลาดโลกได้ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายตลาดทั้งภายในประเทศและขยายไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงตลาดโลกในอนาคตซึ่งทาง กสอ. มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ จากภาคีเครือข่ายที่จะช่วยต่อยอดให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งการพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ และยังช่วยสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าแบบไร้รอยต่อแก่ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมการเปลี่ยนตลาดไปสู่อนาคต ก่อให้เกิดสภาพคล่อง SME และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” นายวัชรุน กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 4306882 หรือ เว็บไซต์ https://dci.dip.go.th/

ติดตามเพจ