ดีแทค-ทรูควบรวมเสร็จสมบูรณ์จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนาม “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

001 CEOandDCEO TrueCorp scaled
นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช (ขวา) ประธานคณะผู้บริหาร และนายชารัด เมห์โรทรา (ซ้าย) รองประธานคณะผู้บริหาร “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

1 มีนาคม 2566 – ดีแทคและทรูได้ดำเนินการควบรวมเป็นบริษัทใหม่ร่วมกันเสร็จสมบูรณ์ โดยได้หนังสือรับรองบริษัทใหม่ตามที่ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในชื่อ “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ตามที่คณะกรรมการของทั้งสอง คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการตั้งบริษัท อาทิ ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ โดยวันนี้ (1 มีนาคม 2566) บริษัทใหม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการเรียบร้อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทใหม่ได้มีมติแต่งตั้งนายมนัสส์ มานะวุฒิเวช เป็น ประธานคณะผู้บริหาร และนายชารัด เมห์โรทรา เป็นรองประธานคณะผู้บริหาร อย่างเป็นทางการเรียบร้อยในวันที่ 1 มีนาคม 2566

คุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช ผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีอายุเพียง 48 ปี มากด้วยประสบการณ์ทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและกลุ่มธุรกิจบริการ  โดยตลอดการทำงานภายใต้กลุ่มทรูกว่า 20 ปี คุณมนัสส์ได้รับผิดชอบสายงานสำคัญๆขององค์กร อาทิ งานสร้างระบบโครงข่ายสื่อสารไร้สาย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการขยายธุรกิจหลักของกลุ่มทรูและผ่านการบริหารงานด้านการพาณิชย์ ทั้งธุรกิจโมบายล์  ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจมีเดียทรูวิชั่นส์ จนสามารถเติบโตและประสบผลสำเร็จในทุกส่วนงานที่เข้าไปบริหาร เห็นได้จากช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารกลุ่มด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค มีความโดดเด่นด้านงานบริหารการตลาด  สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการดูแลและสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า  การนำเทคโนโลยีเชิงวิเคราะห์เข้ามายกระดับการทำตลาด

ในเชิงกลยุทธ์และการบริหาร คุณมนัสส์เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ของตลาดอินเทอร์เน็ตบ้าน ผสานบริการต่างๆทั้งโมบายล์เน็ตบ้านเพย์ทีวี และคอนเทนต์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม นำมาสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างชาญฉลาดแก่ลูกค้า ผ่านแคมเปญต่างๆ อาทิ Double Play (สุขคูณสอง) Triple Play (สุขคูณสาม) และ Quadruple Play (สุขคูณสี่) อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการรุกตลาด และขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปทั่วประเทศ สามารถสร้างการเติบโตด้านรายได้ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ของกลุ่มทรูให้แข็งแกร่งในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีความเชื่อว่าคุณภาพสินค้าบริการคือหัวใจที่จะไม่มีการประนีประนอม  (Never compromise on quality) โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการบริหารธุรกิจ และการบริหารคน เช่นเดียวกับเรื่องความยั่งยืนและความสำเร็จขององค์กรนั้นเชื่อว่า สิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจ คือ คน และทีมเวิร์คที่ทำงานเป็นทีมเดียวกัน  จากผลงานดังกล่าวทำให้คุณมนัสส์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม กลุ่มทรู เมื่อปี 2021

คุณมนัสส์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เรนซีเลียโพลีเทคนิค อินสติติวชั่น สหรัฐอเมริกา

002 scaled
ทีมกฎหมายทรูและดีแทค นำทีมพนักงานรับหนังสือรับรองฯ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์