ดีแทคร่วมกับมูลนิธิรักบ้านเกิด เปิดรับสมัคร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2563

ดีแทคร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดและกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเกษตรกร ที่พร้อมยกระดับสู่ผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “การเกษตรเพื่อการส่งออก” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ไปสู่สากล ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านปีนี้เกิด จัดขึ้นเป็นปีที่ 12

โดยเกษตรกรที่สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตร อายุ 17 – 50 ปี มีสินค้าหรือผลผลิตเป็นของตนเอง
 2. มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินในการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง กรณีเป็นผู้เช่าที่ดิน ต้องมีเอกสารรับรองถูกต้อง
 3. สินค้า/ บริการ /การผลิต/ การจำหน่าย ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า และมีความพร้อมในการส่งออก
 4. เป็นเกษตรกรที่มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความรู้ตั้งแต่การผลิต การจัดการสินค้า และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรทั่วไป
 5. มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินสนับสนุนจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

 • ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 80,000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท
 • เกษตรกรดีเด่น จำนวน 7 ท่าน ได้รับเงินสนับสนุนท่านละ 30,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rakbankerd.com/rbk_foundation

ส่งใบสมัครได้ที่ :

 1. มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เลขที่ 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 2. อีเมล์ rbk_foundation@rakbankerd.com
 3. สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ทุกแห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 016 5609-12 และ 081 655 2921