DTI-UTC จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการบิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI-UTC) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการบิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/Romote Pilot Visual Line of Sight Certificate : RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 2 – 6 จำนวนทั้งสิ้น 58 คน

โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ/ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ คณะผู้บริหาร สทป. และครูการบิน ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ณ ห้องราชเสนีย์พิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

การฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุนนี้ ผู้ฝึกอบรมได้ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 10 ชั่วโมง และภาค Flight Simulator จำนวน 2 ชั่วโมงบิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI-UTC ชั้น 6 และฝึกภาคอากาศ จำนวน 5 ชั่วโมงบิน ณ สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและภาพประกอบ ติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2980 6688 ต่อ 1624, 1623 โทรสารต่อ 1504
โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิมลสิริ 0843931567, อริยาวรรณ 09 3935 5664
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wimonsiri.t@dti.or.th

บทความที่คุณอาจจะสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: wimonsiri

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง