วิทยาลัยดุสิตธานี คว้า “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563”

นางสาวฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของวิทยาลัยเนื่องในโอกาสที่ชนะ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563” สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเครือข่ายวิจัยประชาชื่น เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านงานวิจัยที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรและสังคม ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อเรื่อง “งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” จัดขึ้น ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เป็นที่น่ายินดีสำหรับวิทยาลัยดุสิตธานีที่ผลการพิจารณางานวิจัยในครั้งนี้ประกาศให้คณาจารย์ 5 ท่านได้รับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยในระดับดีมาก ระดับดี และในระดับชมเชยด้วยเช่นกัน ซึ่งนำโดยอาจารย์ ดร.พรพรหม สุธาทร ผศ.ดร.วาทิต อินทุลักษณ์ อาจารย์สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์ อาจารย์ชาคริต ศรีสกุน และ อาจารย์ ดร.สุปราณี วรรณรุณ

ทั้งนี้วิทยาลัยมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนบุคลากรเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการทำผลงานวิจัยเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพให้แก่คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โดยถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งทางด้านวิชาการแก่ผู้ให้ความรู้ มีความพร้อมถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563