#PRNews รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินประกาศ แต่งตั้ง สฤษดิ์ จิณสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรุงเทพมหานคร—บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) รับผิดชอบบริหาร และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะที่ นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร (Executive Advisor) เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ และดำเนินงาน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

Capture11

ที่ผ่านมานายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับกลุ่มทรูมายาวนานกว่า 28 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลงานระบบปฏิบัติการ และก่อสร้าง อีกทั้งยังได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการโครงการสำคัญต่าง ๆ ของกลุ่มทรูมาโดยตลอดนายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

เกี่ยวกับบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด

บริษัท รถไฟความเร็วสูง สายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด เป็นบริษัทเอกชนผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) รายแรก ที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย ให้พัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ในรูปแบบสัญญาการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) โดยมีระยะเวลาสัญญา 50 ปี มีมูลค่ากว่า 224,544 ล้านบาท

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 650,000 ล้านบาท รวมถึงการจ้างงานตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างสูงถึง 16,000 อัตรา และการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100,000 อัตรา ใน 5 ปี