พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็นเชิร์ฟ โฮลดิ้ง จำกัด

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานใหญ่ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กับ บริษัท เอ็นเซิร์ฟ โฮลดิ้ง จำกัด นำโดย นายธนชัช โพชนา ประธานบริษัท

IMG 416r18

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคภายใต้ “โครงการ ENSERV M Food หรือ EMF” ซึ่งตอบสนองเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารที่จะทำให้ประชากรโลกมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันทางบริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาผสิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ตามกรอบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular Green Economy) รวมไปถึงการพัฒนาระดับมหภาค ซึ่งนับเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพระดับบุคคลฟันเฟืองชิ้นเล็กแต่สำคัญที่สุดเพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาในระดับชุมชนที่ใหญ่มากขึ้น
ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ “คน” เป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ฝึกทักษะและอาชีพให้กับชาวบ้าน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการทางธุรกิจ โดยสนับสนุนให้ชุมชนสร้างรายได้จากกิจกรรมเพื่อสังคม 5 ประเกท ได้แก่ หัตถกรรม คาเฟ่ดอยตุง ท่องเที่ยว อาหารแปรรูป และเกษตรกรรม

ด้วยวิสัยทัศน์ของทางบริษัทเอ็นเชิร์ฟฯ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จึงร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พัฒนาทักษะของชาวบ้านในการแปรูปวัตถุดิบต้นน้ำอย่างข้าวหรือกล้วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลก เป็นการช่วยให้ผู้คนในชุมชนมีราย ได้เลี้ยงชีพ และมีอนาคตที่มั่นคง
คนรักสุขภาพสามารถลิ้มลองผลิตภัณฑ์ “EMF” ได้ในรูปแบบของเบเกอรี่ที่วางจำหน่ายในร้านคาเฟ่ดอยตุง (Café Doi Tung) ประเดิมสาขาแรก ณ คาเฟ่ดอยตุง สาขาศิริราช.