พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มุ่งมั่นพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการสร้างวิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เชิญชวนผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ Startup หรือผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบกิจการ เข้าร่วม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ (Entrepreneurship Development) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เปิดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 ด่วน !! รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น

นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ (Entrepreneurship Development) เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการเห็นความสำคัญของการปรับตัวของธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างจริงจัง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการ

ที่จะต้องปรับทัศนคติในการดำเนินกิจการจากการบริหารในระบบครอบครัวมาเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ Startup ตลอดจนถึงผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบกิจการ ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบกิจการของจังหวัดลำพูน ในการดำเนินกิจการ

ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 จึงได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัครผ่านทาง ออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน www.dsd.go.th/lamphun หรือ scan QR code โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โทร. 053 – 525542

PR 500