มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน จับมือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ประกาศผลผู้ชนะในโครงการ Fintech Case Challenge for Social Sustainability

มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน (CDF) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School) ประกาศผล 3 ทีมผู้ชนะในโครงการ Fintech Case Challenge for Social Sustainability สุดยอดการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ (Business Model) ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โดยเฟ้นหาที่สุดของนักวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในมิติต่างๆ สู่ความยั่งยืน พร้อมคว้าโอกาสสู่การเป็นว่าที่ยูนิคอร์นคนต่อไปของเมืองไทย และรับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

1 5

นัทธ์หทัย พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน กล่าวว่า “ทางมูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกทีมที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และขอบคุณสำหรับการตอบรับเข้าร่วมโครงการของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกว่า 100 ท่าน ซึ่งโครงการประกวดแข่งขัน Fintech Case Challenge for Social Sustainability ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์สำคัญคือมุ่งเน้นการช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมในแง่มุมต่างๆ อาทิ การออม ดอกเบี้ยและหนี้สิน การลงทุน รวมถึงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของประชากรไทย

เพื่อให้สังคมมีความยั่งยืนในระยะยาว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การอบรม การวิจัยและวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบตลาดทุน และระบบการเงิน รวมทั้งการพัฒนาสถาบันและบุคลากรของประเทศไทย อีกทั้งปัจจุบัน ดิจิทัลคอนเทนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมยุคนิวนอร์มอล และมีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคการเงินและการธนาคารมีการปรับตัวให้สอดรับกับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย”

ทั้งนี้โครงการประกวดแข่งขันออกแบบแผนธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร หรือ Fintech Case Challenge for Social Sustainability เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี ผศ.ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น เป็นผู้จัดการและดูแลโครงการฯ โดยมีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 20 ทีม

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบแรก ให้แต่ละทีมนำเสนอแผน Business Model ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน Fintech เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมให้ยั่งยืน ในรูปแบบคลิปสั้น (Short clips) ความยาว 10 – 15 นาที พร้อมเผยแพร่สื่อวิดีโอผ่านช่องทางออนไลน์ที่คณะกรรมการโครงการฯ กำหนดให้ และรอบสุดท้าย ที่ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจ และผลการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ รวิ กูรมะโรหิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), ณัทสุดา พุกกะณะสุต ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเวสทรี ประเทศไทย จำกัด, โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ รองประธานกรรมการ พีพี กรุ๊ป และกรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน), ผศ.ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร, ผศ.ดร. รัฐชัย ศีลาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน, ดร.ศิทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ รองประธานกรรมการของมูลนิธิฯ และนัทธ์หทัย พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

โดยพิจารณาผ่านรูปแบบการ Pitching ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่เกินทีมละ 8 นาที และคณะกรรมการซักถามอีก 7 นาที พร้อมทำการประกาศผลผู้ชนะทั้ง 3 ทีมที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุดในวันเดียวกัน รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ซึ่งทั้ง 3 ทีมที่ชนะในโครงการ Fintech Case Challenge for Social Sustainability ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Finsus รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม Ruay รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ได้แก่ ทีม Defi กันไหมนิสิต รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์คชอปและเสวนาเชิงวิชาการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ กรุงศรี ฟินโนเวต, ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย, เจษฎา สุขทิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Finnomena และนายกสมาคมฟิน เทคประเทศไทย และกษิดิศ ตันสงวน รองผู้อำนวยการสายยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริบทที่สำคัญในอุตสาหกรรมการเงินแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ Cryptocurrency, Blockchain, Decentralized Finance, และเทรนด์ไหนที่เติบโตอย่างมากในอุตสาหกรรม FinTech อีกด้วย