ฟอร์ติเน็ตรับถ้วยรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ในโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 1

Lazada

- Fortinet receives plaque from NCSA scaled - ภาพที่ 1

คำบรรยายภาพ:  เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอร์ติเน็ตได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ขึ้นรับถ้วยรางวัลขอบคุณในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาดูงาน ในโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 จากท่านศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กลาง) โดยมีคุณภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย (ขวา) เป็นตัวแทนจากฟอร์ติเน็ตขึ้นรับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว  ทั้งนี้  ฟอร์ติเน็ตมีวิสัยทัศน์ในการช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยเพื่อช่วยสร้างสังคมดิจิทัลในประเทศไทยให้แข็งแกร่งและปลอดภัย