HwaCom Systems เผยองค์กรควรมีการตรวจสอบทางไซเบอร์ และการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ ช่วยกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจในอุตสาหกรรม 4.0

bestcybermonitor

HwaCom Systems Inc. เป็นบริษัทที่พัฒนาและหลอมรวมผลิตภัณฑ์ บริการด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล บริการข่าวกรอง ข้อมูล ความปลอดภัยและแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดียร่วมกับคู่ค้าในไต้หวัน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและบริการด้าน IOT เปิดเผยข้อมูลว่า องค์กรธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่เผชิญการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รวมทั้งการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกหน้าที่ขององค์กรส่งผลและเปลี่ยนแปลงวิธีการทําธุรกิจ  นับเป็นความท้าทายขององค์กร

สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เกิดขึ้นบนไซเบอร์และ IoT (Internet of Things) ทําให้องค์กรต่าง ๆ ต้องพึ่งพาระบบเครือข่ายและระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร  นอกจากนี้ความซับซ้อนเนื่องจากการบรรจบกันของเทคโนโลยีใหม่  ดังนั้นการป้องกันการหยุดชะงักของบริการจึงมีความสําคัญต่อการรักษาประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร

วันนี้ธุรกิจจํานวนมากปฏิเสธผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ต่อการดําเนินธุรกิจหรือเพื่อค้นหาความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่จําเป็นในการปรับให้เข้ากับกรณีการใช้งานเฉพาะของพวกเขาได้ดี แต่ธุรกิจอื่น ๆ ก็กําลังทําการเปลี่ยนแปลงและนําระบบที่ช่วยในการดําเนินงานมาใช้

Machine service monitoring

สำหรับ Cyber Monitor เป็นระบบการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ และมีโซลูชันที่องค์กรทั่วโลกนํามาใช้อย่างกว้างขวาง

การจัดการเครือข่าย : ความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

การมีระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายที่เป็นระบบอัตโนมัติและเครื่องมืออื่น ๆ ที่โฮสต์หรือระบบคลาวด์ การจัดการเครือข่ายเป็นการกระทําของการจัดระเบียบการรับส่งข้อมูลเครือข่ายและการเคลื่อนย้ายข้อมูลทั่วทั้งระบบนิเวศขององค์กร  ดังนั้นการส่งมอบเครือข่ายที่ปลอดภัยเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงให้กับผู้ใช้ปลายทางรวมถึงผู้ใช้ทางธุรกิจภายในบริษัทและลูกค้าปลายทางเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการเครือข่าย

ทั้งนี้การจัดการเครือข่ายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจ และในช่วงวิกฤต COVID-19 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และอุตสาหกรรม 4.0  ทุกองค์กรให้ความสําคัญของเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตามการใช้ระบบการจัดการเครือข่ายที่เหมาะสมนั้นสําคัญยิ่งกว่า ด้วยระบบการจัดการเครือข่ายที่ไม่เพียงพอธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องเสียแรงงานคนหลายชั่วโมง การสูญเสียเวลาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไร้ประสิทธิภาพ  กรณีศึกษา จากองค์กรหนึ่งมีอุปกรณ์และสายเคเบิลจํานวนมากในหลายพื้นที่ ผู้ดูแลระบบจะต้องค้นหาข้อผิดพลาดด้วยตนเองเมื่อเกิดขึ้น หลังจากค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาผู้ดูแลระบบยังคงต้องใช้เวลาในการอัปเดตเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรณีนี้เมื่อตัวบ่งชี้ในระบบการจัดการเครือข่ายไม่แม่นยํา  ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์โดยรวมได้ทันที  และขาดกลไกการแจ้งเตือนเชิงรุกการตอบสนองจึงไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สูญเสียและธุรกิจหยุดชะงักได้

การตรวจสอบทางไซเบอร์: การจัดการเครือข่ายเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพกับธุรกิจ

สำหรับระบบการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะเช่น Cyber Monitor ช่วยรับมือกับปัญหาดังกล่าว ด้วยฟังก์ชั่นการจัดการเครือข่าย 5 ฟังก์ชัน ดังนี้

1.การจัดการข้อผิดพลาด: ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตรวจจับอัตโนมัติ คําเตือนอัตโนมัติ รายงานบันทึก และการติดตามปัญหา

2.การจัดการการกําหนดค่า: ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าลักษณะการทํางานบนพอร์ตหรืออุปกรณ์ เช่น พอร์ตสวิตช์ที่เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน และที่อยู่ Mac/IP ที่เลือกที่ถูกบล็อกได้ การกําหนดค่าอุปกรณ์จะได้รับ การสํารองข้อมูลอัตโนมัติ และสามารถส่งสคริปต์ไปยังอุปกรณ์หลายเครื่องได้

3.การจัดการบัญชี: สถิติและการรับส่งข้อมูลของ IP และระบบเฉพาะ สามารถผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินหรือการขยาย

4.การจัดการประสิทธิภาพ: การวัดประสิทธิภาพเป็นสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจที่จะเติบโต Cyber Monitor ช่วยให้สามารถตรวจสอบการวัดทุกประเภทบนอุปกรณ์เช่นการรับส่งข้อมูล CPU, RAM, Jitter, MOS, RTT, CRC และอื่น ๆ

5.การจัดการความปลอดภัย: Cyber Monitor มีคุณสมบัติสําหรับการจัดการและการอนุญาตผู้ใช้การควบคุมทรัพยากรรวมถึงการวิเคราะห์รายงานบันทึกของไฟร์วอลล์

จากข้อได้เปรียบของการตรวจสอบทางไซเบอร์ ด้วยการใช้ Cyber Monitor ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถมอนิเตอร์ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การตรวจจับอุปกรณ์เครือข่ายอัตโนมัติการสร้างรายการตรวจสอบอัตโนมัติการแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางอัตโนมัติและการจัดทํารายงานอัตโนมัติ ซึ่งกระบวนการอัตโนมัติเหล่านี้ช่วยลดการใช้แรงงานคนของพนักงานช่วยลดภาระงานและความต้องการพนักงานของผู้ดูแลระบบไอทีลงอย่างมากเพื่อให้พวกเขาสามารถไปยังงานที่สําคัญกว่าเช่นการมุ่งเน้นที่วิธีที่ดีที่สุดในการขยายธุรกิจ

นอกจากนี้ระบบการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะสามารถแจ้งปัญหาและอุปสรรคได้ทันทีเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเริ่มจัดการกับมันได้โดยเร็วที่สุด ระบบสามารถให้ข้อมูลที่ครอบคลุมรวมถึงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพต่างๆ สถานะฮาร์ดแวร์ Syslog และอื่น ๆ  ดังนั้นจึงทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทําการวินิจฉัยได้เร็วขึ้นในบรรทัดแรกและขจัดสิ่งกีดขวางหรือแจ้งผู้ดูแลระดับที่สองเพื่อดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อลดเวลาหยุดทํางาน

พร้อมกันนี้ยังสามารถตรวจสอบอุปกรณ์อุตสาหกรรม  ซึ่งการทําให้องค์กรเป็นดิจิทัล การบรรจบกันของระบบ IT และ OT ทําให้ต้องมีมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด – จากเครื่องจักร, PLC, ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้, และอุปกรณ์ IoT

การตรวจสอบ Modbus ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ซึ่ง Modbus มีบทบาทในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและช่วยให้พนักงานสามารถตรวจสอบอุปกรณ์อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมเกตเวย์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ OPC UA อุปกรณ์ไอทีและอื่น ๆ  พร้อมยังมีระบบการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ของการใช้ทราฟฟิกเครือข่ายและแผนภูมิการรับส่งข้อมูลทําให้ระบบมีความสามารถในการตรวจจับปัญหาที่ใช้งานอยู่และตั้งแต่เนิ่นๆ

สำหรับลูกค้าของ Cyber Monitor ในอุตสาหกรรมเช่น Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile, สนามบินนานาชาติเถาหยวน, รถไฟไต้หวัน เป็นต้น   ทั้งนี้องค์กรต่างๆ ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Cyber Monitor สนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่ในการ ขับเคลื่อน การเติบโตและการขยายตัวของพวกเขา