Hylife IBC และ “Hylife Global Food” เดินหน้าธุรกิจรุกตลาด หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก “บีโอไอ”

บริษัท ไฮไลฟ์ ไอบีซี จำกัด และ บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ไฮไลฟ์ กรุ๊ป มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งโดย มิสเตอร์ ชูโบดีบ ดัส ดำรงตำแหน่งควบคู่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) และมีคณะกรรมการบริษัทเป็นชาวต่างชาติและชาวไทยร่วมกัน โดยบริษัท ไฮไลฟ์ ไอบีซี จำกัด (Hylife IBC) เป็นบริษัทแม่ในกลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านคำปรึกษา การวางแผน ประสานงานทางธุรกิจ รวมถึงบริการด้านการเงินแก่วิสาหกิจในเครือบริษัทไฮไลฟ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประเภทกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (Inter Business Center: IBC) ที่ผ่านมา

BOI 1 1200 0

และบริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด (Hylife Global Food) ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกอาหาร ภายใต้การบริหารงานของ ดร. บัณฑิต จำรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งบริษัทฯ เพิ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในกิจการประเภทการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย Smart Factory Design ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรต่างๆ เข้ากับระบบ Smart Dashboard เพื่อช่วยติดตามประสิทธิภาพการผลิตและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (Traceability System)

BOI 2 1200 1

นอกจากนี้ ยังได้วางแนวทางการออกแบบระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่มีการเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตแบบกึ่งการทำงานที่ท่วงทันเวลาปัจจุบัน เช่น Smart Warehouse Management System (WMS) ที่ช่วยในการวางแผนการผลิต ควบคุมต้นทุน ควบคุมสินค้าคงคลังและสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามแผน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า สินค้าแบรนด์หลักของทางบริษัทฯ คือ FUNCO และ FRESHCO ซึ่งมีกลุ่มสินค้า 5 กลุ่ม ได้แก่ ผักและผลไม้อบแห้ง ผัก/ผลไม้ตัดแต่งสดพร้อมทานและแช่เยือกแข็ง ผักและผลไม้กรอบ (ด้วยกระบวนการทำแห้งแบบสุญญากาศ) ผักผลไม้และธัญพืชขึ้นรูปแบบแท่งหรือกลมสำหรับให้พลังงาน และเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์แก่สุขภาพ (Functional Beverage)

โดยคาดการณ์ว่าจะมียอดขายจากการพัฒนาต้นแบบสินค้าและทดลองตลาดราว 50-60 ล้านบาท บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำระบบคุณภาพอย่าง GHPs (Good Hygiene Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) และระบบคุณภาพสากล BRC (British Retail Consortium) GLOBAL STANDARDS มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต ให้สินค้ามีทั้งรสชาติน่ารับประทานและมีความปลอดภัยด้านอาหารซึ่งได้มาตรฐานการควบคุมกระบวนการจากแปลงปลูกส่งต่ออย่างดีจนถึงมือผู้บริโภค

ทางกลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ มุ่งมั่นที่จะขยายตลาดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น จากการได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) การลงทุนในภาคเอกชนของทางบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน