ICT ม.พะเยา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

ICT ม.พะเยา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 25665 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 จัดโดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาตรีส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ รวมถึงการสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสถาบันในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านนี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จาก 15 สถาบันทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งกำหนดจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

Cover 0 DSC06619 1