แอสตร้าเซนเนก้า ร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงสากล เดินหน้าสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี ผ่านแคมเปญ Girls Belong Here

- Girls Takeover - ภาพที่ 1

กรุงเทพฯ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ผู้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน หรือ Young Health Programme (YHP) จัดแคมเปญ #GirlsBelongHere2022 ร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงสากล (International Day of Girl) ซึ่งตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผู้หญิง พร้อมเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมให้แก่เด็กหญิงและสตรี

กว่าทศวรรษที่แอสตร้าเซนเนก้า ได้ร่วมส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและรณรงค์ให้มีการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล ภายใต้แนวคิด Inclusion & Diversity พร้อมทั้งผลักดันให้เพศหญิงมีบทบาทในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี อย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการลดทอนความเท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจของคนกลุ่มนี้ไป โดยเด็กหญิงและสตรีกว่า 47 ล้านคนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโดยตรง ทั้งการถูกบีบบังคับให้ออกจากระบบการศึกษา และการสูญเสียงานประจำเพื่อออกมาดูแลสมาชิกในครอบครัวอย่างคนชราและบุตร

การดูแลสุขภาพ คือสิ่งที่แอสตร้าเซนเนก้าให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนได้อย่างเท่าเทียม เราเชื่อมั่นว่า ความยั่งยืนเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชน (People) ชุมชน (Society) และโลก (Planet) ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการเรียกร้องสิทธิตามหลักจริยธรรมที่เปิดกว้างและครอบคลุม ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของเราทุกคนในการขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในสังคม

- นางสาววรัญชลี พูลผล - ภาพที่ 3

นอกจากนี้ โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน หรือ Young Health Programme (YHP) ที่แอสตร้าเซนเนก้า ดำเนินงานร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ยังได้จัดกิจกรรม Girls Takeover  ภายใต้แคมเปญ #GirlsBelongHere2022 สำหรับวันเด็กผู้หญิงสากลในปีนี้ ด้วยการเชิญผู้หญิงระดับมัธยมปลาย-มหาวิทยาลัย เข้าสัมผัสประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้นำหญิงของแอสตร้าเซนเนก้า ก่อนปิดท้ายด้วยการร่วมเสนอนโยบายที่ต้องการให้แอสตร้าเซนเนก้านำไปปรับใช้ในอนาคต เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศให้มากขึ้นในองค์กร

นางสาววรัญชลี หนึ่งในเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Girls Takeover กล่าวว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ พวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้และทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในโลกการทำงานจากผู้มีประสบการณ์จริงจากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในองค์กร รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทและหน้าที่สำคัญต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ และทำให้หนูมองเห็นภาพในอนาคตอันใกล้ ว่าอยากเลือกเดินไปในเส้นทางอาชีพไหน กิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ รวมทั้งพี่ ๆ ในโครงการที่มาร่วมทำกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้ได้เห็นมุมมองหลากหลายที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมควรให้ความสำคัญ”

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในแต่ละปี เราจะเห็นอัตราส่วนของจำนวนผู้หญิงที่ก้าวเข้าสู่บทบาทผู้นำในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั้งในระดับโลกและประเทศไทย ซึ่งเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพและความเท่าเทียมของเด็กผู้หญิงและสตรี สำหรับแคมเปญ #GirlsBelongHere ที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี คืออีกหนึ่งโครงการที่ทางแอสตร้าเซนเนก้าต้องการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กผู้หญิงว่าตนเองสามารถที่จะเป็นผู้นำและมีอำนาจในการตัดสินใจทำสิ่งที่ต้องการ พร้อมกับตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เด็กหญิงและสตรีต้องเผชิญ รวมถึงสนับสนุนและผลักดันนโยบายด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ทุกคนควรจะได้รับ”

- TH YHP Fact Sheet - ภาพที่ 5

#GirlsBelongHere เป็นแคมเปญที่จัดขึ้นทุกปี ผ่านความร่วมมือระหว่างแอสตร้าเซนเนก้า และ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อสร้างการยอมรับในวงกว้างถึงปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศ พร้อมส่งเสริมศักยภาพและผลักดันความสามารถที่แท้จริงของผู้หญิง โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการมอบโอกาสและการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ตามที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม เพื่อร่วมรณรงค์และขับเคลื่อนการยอมรับความแตกต่างในสังคม รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้และการรับมือเกี่ยวกับความท้าทายและการเลือกปฏิบัติที่ผู้หญิงจะต้องประสบในภาคธุรกิจ

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ #GirlsBelongHere โดยแอสตร้าเซนเนก้าที่ https://www.younghealthprogrammeyhp.com/young-leaders/girls-belong-here.html