สจล. ชี้ 4 กลุ่มนวัตกรรม แห่งอนาคตที่โลกยุคใหม่ต้องการ พร้อมโชว์สิ่งประดิษฐ์สุดล้ำตอกย้ำความเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมระดับโลก ในงาน “K-Engineering World Tour & Workshop 2022”

- พิธีเปิด K Engineering World Tour Workshop - ภาพที่ 1

กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2565 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยเทรนด์ 4 นวัตกรรมแห่งโลกยุคใหม่ที่ผู้คนทั้งโลกจะต้องเผชิญ ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมไฟฟ้า พลังงาน และ IoT กลุ่มนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และกลุ่มนวัตกรรมอาหารและเกษตรกรรม ซึ่งล้วนแต่เป็นนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

โดย สจล. นำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยที่ตอบโจทย์เทรนด์ 4 นวัตกรรมแห่งอนาคต อาทิ รถไฟไทยทำ รถไฟฟ้า Unicon เสาไฟอัจฉริยะ สามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ RAIBO – X เครื่องฟังตรวจดิจิทัล ตู้จ่ายยาอัจฉริยะ และอีกมากมาย มาจัดแสดงในงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2022 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานนวัตกรรม โครงงาน และผลงานวิจัยทางวิศวกรรมของคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 มีผู้เข้าชมงานจำนวนราว 20,000 คน เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ สจล. สู่การเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมระดับโลก

- รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 1 scaled - ภาพที่ 3

รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยว่า สจล. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ K-Engineering World Tour and Workshop 2022 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ต่อสาธารณชนในวงกว้าง และยังเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับคณะอื่นๆ ภายในสจล. และหน่วยงานภายนอก เช่น ภาคอุตสาหกรรมและเครือข่ายผู้ประกอบการ เป็นต้น

โดยโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเป็นโครงการที่มีองค์กร หน่วยงาน ประชาชนเฝ้าติดตามชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ มีผลงานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบนำมาจัดแสดงจำนวนกว่า 200 ผลงาน จาก 4 กลุ่มนวัตกรรม ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมไฟฟ้า พลังงาน และ IoT กลุ่มนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และกลุ่มนวัตกรรมอาหารและเกษตรกรรม ซึ่งทุกผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดงล้วนเป็นแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริงให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

  • กลุ่มนวัตกรรมไฟฟ้า พลังงาน และ IoT
    รถไฟไทยทำ รถไฟโดยสารต้นแบบ ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมในโครงการ “ไทยเฟิร์ส” ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ ลดการนำเข้าเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ ซึ่งรถไฟไทยทำผ่านการทดสอบมาตรฐานตามระดับสากลแล้ว เสาไฟเอไอมัลติฟังก์ชัน เสาไฟอัจฉริยะ สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ (Server) ประมวลผลด้วยระบบเอไอ (AI) ที่มาพร้อมเซนเซอร์ช่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศ พร้อมตรวจจับความหนาแน่นและแยกประเภทยานพาหนะบนท้องถนนได้แบบเรียลไทม์ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล (Big Data) นำไปใช้เป็นแนวทางการบริหารพื้นที่ทางกายภาพ อาทิ การจัดระเบียบการจราจร จำกัดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยควันพิษ เพื่อลดปริมาณฝุ่นบนท้องถนน เตรียมพร้อมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า Unicon รถโดยสารที่พัฒนาโดยวิศวกรคนไทยทุกขั้นตอน ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานน้ำมัน ช่วยลดมลพิษทางอากาศ สามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการทางการเคลื่อนไหว ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุและคนพิการเป็นหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ RAIBO – X เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือคนไทยที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยแสง UV-C ในรัศมี 1 – 1.5 เมตร ทำงานด้วยระบบเอไอ (AI) มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งมีชีวิตหรือเชื้อโรคขนาดเล็ก อาทิ ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ
  • กลุ่มนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
    เครื่องฟังตรวจดิจิทัล ช่วยฟังเสียงหัวใจและเสียงปอดแบบดิจิทัลพร้อมระบบวิเคราะห์โรคและความผิดปกติเบื้องต้นด้วยระบบเอไอ (AI) สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบแพทย์ทางไกลได้ ตู้จ่ายยาอัจฉริยะ ลดขั้นตอนการจ่ายยาจากเดิมที่ต้องต่อคิวรับยาจากเคาน์เตอร์จำหน่ายยา เปลี่ยนเป็นการรับที่ตู้จำหน่ายยาแทน ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการอธิบายวิธีใช้ยา โดยผู้รับยาสามารถใช้แอปพลิเคชันแสกนซองยาเพื่อดูวิธีการใช้ยาตามแพทย์สั่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถใช้ร่วมกับระบบการแพทย์ทางไกลได้ การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) แอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการดูแลสุขภาพระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางกาแพทย์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และจะเป็นเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสุขภาพของคนไทย อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพแบบพกพา อุปกรณ์ทางกาแพทย์ที่พัฒนาโดยคนไทย สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดอัตราการหายใจ วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด วัดอัตราการเต้นของหัวใจ และวัดค่าความดันโลหิต แสดงผล ควบคุม และสั่งการได้ผ่านแอพพลิเคชัน
  • กลุ่มนวัตกรรมอาหารและเกษตรกรรม
    ชุดโรงงานพร้อมเครื่องจักรแปรรูปผลไม้ตัวต่อ เพื่อธนาคารผลไม้เคลื่อนที่ ต้นแบบชุดโรงงานกระบวนการแปรรูปผลไม้ตัวต่อที่เหมาะสมกับพื้นที่ ความต้องการของชุมชน และรองรับข้อกำหนดตามหลักมาตรฐาน GMP เครื่องตรวจวัดความสุกแก่ของทุเรียนหมอนทอง ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดมัลติสเปกตรัลอิเมจเพื่อแยกระดับคุณภาพของเนื้อทุเรียนบนสายพานลำเลียง เครื่องตัดอ้อยสดพร้อมสางใบแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ พัฒนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งมอบให้เกษตรกร สามารถตัดอ้อยสด 6-8 ไร่ หรือ 60-80 ตัน/วัน สามารถสางใบส่วนยอดอ้อย 80% ระบบตรวจติดตามการระบาดศัตรูพืช พัฒนาระบบ AI วินิจฉัยโรคร่วมกับข้อมูล Weather Station พร้อมใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud Big data และแสดงการระบาดครอบคลุมการใช้งานทั่วประเทศด้วยระบบ Google Map ระบบตรวจสอบคุณภาพข้าวและสายพันธ์ข้าวด้วยปัญญาประดิษฐ์ สร้างระบบตรวจสอบคุณภาพข้าวที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำสูง ลดต้นทุน และประหยัดเวลาในการตรวจสอบคุณภาพข้าว

นี่เป็นเพียงตัวอย่างนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงภายในงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2022 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดนวัตกรรมทั้งหมดได้ที่ http://online.anyflip.com/ppflf/ukqu/mobile/

ภายในงานยังมีกิจกรรมและการเสวนาเพื่อให้ความรู้ที่น่าสนใจอีกมากมายทั้งกิจกรรม Open Academic World Tour เปิดบ้านทำความรู้จักหลักสูตรต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรนานาชาติ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการเรียนการสอนในแต่ละภาควิชา กิจกรรม Open Academic World Workshop กับกิจกรรมทดลองสัมผัสการเรียนรู้กับอาจารย์ตัวจริงในหลักสูตร

พร้อมทั้งกิจกรรมบรรยายแนะนำการรับสมัครและการเตรียมตัวสำหรับรอบ TCAS 66 และรอบ Direct Admission 66 ของหลักสูตรนานาชาติ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อนาคตระบบรางไทย โอกาสและความท้าทายงาน วิศวกรรมศาสตร์กับการพัฒนาภาคเกษตร และความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ระบบรางระหว่าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ปิดท้ายด้วยเสวนาทางวิชาการ Digital Transformation for Engineering and Technology: Needs and Trends in the Future พูดคุยถึงเทรนด์ของวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคตในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา

- รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. 1 scaled - ภาพที่ 5

ด้าน รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า งานแสดงผลงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2022 ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี มีผู้เข้าชมงานจำนวนราว 20,000 คน ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน ซึ่งการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมของ สจล. ไปสู่การเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมระดับโลก ด้วยนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นของผู้คน

นอกจากนี้นวัตกรรมยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในประเทศได้อีกด้วย สำหรับการพัฒนานวัตกรรมของ สจล. จะไม่หยุดเพียงแค่นี้ สจล.มีแผนในการปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของโลกในปัจจุบัน เพื่อผลิตนักศึกษาให้เป็นประชากรโลกตามนโยบาย Global Citizen และยังส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาไอเดียเพื่อต่อยอดนวัตกรรมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อก้าวสู่การเป็นแนวหน้าด้านงานวิจัย และนวัตกรรม ตามแนวทางนโยบาย Global Innovation ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายหลัก คือ Global Innovation Index

- ศ. พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภา สจล. scaled - ภาพที่ 7

ด้าน ศ. พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาและปฏิรูประเทศโดยมุ่งไปสู่การเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม” (Innovation Nation) สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของสจล. ในการเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมระดับโลก (The World Master of Innovation) ที่มีจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประโยชน์ให้สังคม เป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ

การแสดงผลงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2022 ในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งนักศึกษา ที่มีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้หลายด้าน ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ และศาสตร์หลายแขนง จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ ตอกย้ำ ภาพลักษณ์ของสจล. ที่นอกจากจะเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมระดับโลก ยังเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด

ทั้งนี้ งานแสดงผลงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2022 จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 เว็บไซต์ หรือ https://www.facebook.com/kmitlofficial

- เครื่องตัดอ้อยสด - ภาพที่ 9 - 3D Strereographic colposcope scaled - ภาพที่ 11 - KMITL High Flow เครื่องจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูง scaled - ภาพที่ 13 - การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยโรค - ภาพที่ 15 - เครื่องฟังตรวจดิจิทัล - ภาพที่ 17 - ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ 1 - ภาพที่ 19 - ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ 2 - ภาพที่ 21 - นวัตกรรมแปรรูปเพิ่มมูลค่ามังคุด 1 - ภาพที่ 23 - นวัตกรรมแปรรูปเพิ่มมูลค่ามังคุด 2 scaled - ภาพที่ 25 - รถไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ - ภาพที่ 27 - รถไฟไทยทำ - ภาพที่ 29 - รถ EV Unicon 2 - ภาพที่ 31 - รถ EV Unicon 1 - ภาพที่ 33 - ภาพบรรยากาศ K Engineering World Tour Workshop 1 - ภาพที่ 35 - ปุ่มลิฟต์ไร้สัมผัส 2 - ภาพที่ 37 - ปุ่มลิฟต์ไร้สัมผัส 1 - ภาพที่ 39 - นักวิจัยนวัตกรรมเสาไฟอัจฉริยะ - ภาพที่ 41 - นวัตกรรมแปรรูปเพิ่มมูลค่ามังคุด 3 scaled - ภาพที่ 43