KKUIC The inspiring entertainment จุดประกายสื่อสร้างสรรค์ ปั้นเด็กยุคใหม่ใช้โซเชียลเป็น

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ KKUIC The insider 8 KKUIC The inspiring entertainment โดยมี ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ รองประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่นครบ 200 ปี พ.ศ. 2540 ร่วมงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมงาน 50 คน ณ ห้องโถงชั้น G วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

IMG 8723 0

ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า โครงการ KKUIC The insider 8 KKUIC The inspiring entertainment จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 โดยนักศีกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่าง ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มการตระหนักถึงวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและให้ความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานแก่นักเรียนที่เข้าร่วม

IMG 8738 1 1

เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน การฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันของนักศึกษาสาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษานำเอาความรู้ตลอดการศึกษามาปรับใช้กับการทำงานจริง ตั้งแต่การวางแผนงาน แก้ปัญหาตลอดจนกิจกรรม และเพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องจัดสร้างเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอหรือคลิปสั้น เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสาขาเพื่อแนะนำสาขาภายในวิทยาลัยนานาชาติ ทั้ง 7 สาขา พร้อมโปรโมทผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook YouTube, TikTok และ Instagram โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วม การแข่งขันเพื่อแสดงออกถึงความสามารถในการผลิตสื่อ และการใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง แสดงออกถึง ความคิดสร้างสรรค์ที่นำเสนอผ่านสื่อวีดีโอ ภายใต้การจัดการประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ แต่งตัวยังไงให้โลกจํา ในธีม Neon Galaxy

นางสาวกนกพิชญ์ อักษรนู ประธานโครงการ ฯ กล่าวว่า การทำโครงการครั้งนี้ ถือเป็นการใช้ทฤษฎีที่เรียนในห้องไปปรับใช้จริงตามสถานการณ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดที่เกิดซ้อนกันมาหลายปี โดยโครงการยังดำเนินไปทุกปีเป็นปีที่ 8 แล้ว เพราะนำประสบการณ์ที่ผ่านมาปรับใช้ในปัจจุบัน และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถทำให้เด็กไทย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของวิทยาลัยนานาชาติ คือนักเรียนในระดับชั้นมัธยม เกิดการใช้โซเชียลมีเดีย และการสื่อสารทางออนไลน์ที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างรายได้ ทั้งนี้ตนเองยังได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนการทำงานกับมืออาชีพในสายงาน นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคตอีกด้วย