KMITL: ทรงไม่แบด(BAD) แซด(SAD) ไม่มี…สร้างอนาคตกับความเป็นต่อทางการศึกษา

ทรงไม่แบด(BAD) แซด(SAD) ไม่มี…สร้างอนาคตกับความเป็นต่อทางการศึกษา
ด้วย “โครงการเตรียมวิศวะ สจล. (KMITL Pre-Engineering School Program)”

KMITL - 400 - ภาพที่ 1

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงการปฏิรูปพัฒนาการศึกษาที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังภายใต้การบริหารของรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการอธิการบดี มีความมุ่งมั่นที่จะให้ สจล.เป็นผู้นำการเรียนรู้ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้ทันยุคทันสถานการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน สังคมและตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รองศาสตรจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า

โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นการปฏิรูปการศึกษาตามโยบายของสถาบันฯ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความรู้ ปูพื้นฐานและทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาที่ก้าวกระโดด

โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (KMITL Pre-Engineering School Program) เป็นโครงการที่ช่วยเร่งรัดด้านการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีความสนใจจะเข้าเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สามารถเรียนล่วงหน้า (Pre-degree หรือ Advanced Program) เพื่อเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมทั้ง Hard skill และ Soft skill โดยจะเน้นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฝึกให้น้องๆ มีทักษะความชำนาญในงานปฏิบัติ เสริมสร้างประสบการณ์ทางเทคนิคและวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถเก็บผลงานเป็น Port folio หรือสะสมหน่วยกิต เพื่อเทียบโอนผลการเรียนได้

โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า มีโอกาสเข้าสมัครเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมหน่วยกิตในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่สนใจ

โดยสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรายวิชาที่สามารถเทียบกับรายวิชาปกติในชั้นเรียนจำนวนทั้งสิ้น 30 หน่วยกิต แบ่งช่วงเวลาเรียน 4 รอบต่อปีการศึกษา รอบที่ 1 เมษายนถึงพฤษภาคม รอบที่ 2 พฤษภาคมถึงกันยายน (เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์) รอบที่ 3 ตุลาคม รอบที่ 4 พฤศจิกายนถึงมีนาคม (เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

เรียนจบแล้วสามารถเทียบโอน หรือสามารถเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีโควตาพิเศษใน TCAS รอบ Portfolio และรอบ Quota สำหรับนักเรียนโครงการนี้โดยเฉพาะ ผู้สนใจสามารถ

สมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ K-EES (K-Engineering School-School of Engineering KMITL)

เบอร์โทรศัพท์ 02-3298301 ต่อ 211
Email: kees_eng@jkmitl.ac.th
FB: KEE1330/ IG: KEES.ENG/ เว็บไซต์ https://engineer.kmitl.ac.th/
LINE Official: @KEES.ENG

ผู้ลงข่าว : PIMDAWAN
วันที่ลงข่าว : 17-03-66

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: PIMDAWAN

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ