ITD ร่วมมือ UNCTAD เปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนา 2564

Lazada

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 : นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ร่วมมือกับ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) หรือ อังค์ถัด เปิดตัว “รายงานการค้าและการพัฒนา 2564” โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการฯ (อังค์ถัด) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO)

ร่วมแถลงวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเซีย แปซิฟิก เพื่อประโยชน์ต่อการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคหลังวิกฤตโควิด-19

เสนอต่อสื่อมวลชน ประชาชน หน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex ที่ผ่านมา

- 1632207311312 - ภาพที่ 1