2 ทีม นศ. บริหารธุรกิจ SPU ได้รับคัดเลือกจาก อว.- มทส. เข้าร่วมโครงการ “พัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น”

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม 2 ทีม ได้รับคัดเลือกจาก อว. – มทส. เข้าร่วมโครงการ ”พัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น” เพื่อทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ พร้อมทุนสนับสนุนเริ่มต้น 1 หมื่นบาท

ปรบมือดังๆ!! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ 2 ทีมนักศึกษาเก่ง จากรั้วคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทีม FANDOM ประกอบด้วย นางสาวชลลดา หาญธัญกรรม ,นางสาวกนกพร ภู่พลอย และทีม VALEN ประกอบด้วย นางสาวเกวลี คงสอน ,นายชุติพนธ์ รัตนวงษ์ และมี ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ SPU เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- 1 1 - ภาพที่ 1

ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมผ่านเข้าร่วมโครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น (Local Business Startup : LBS) และได้รับทุนในการทำธุรกิจออนไลน์ ทีมละ 10,000 บาท พร้อมการเข้ารับการเรียนรู้จากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านการทำธุรกิจออนไลน์ จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำหรับโครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น (Local Business Startup) จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ และเพื่อให้สินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วย ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(ววน.)ไปสู่ตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นนักศึกษาปี 3-4 หรือบัณฑิตที่จบแล้วไม่เกิน 3 ปี ทีมละ 2 คน โดยจำกัด 20 ทีม และทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

จะได้รับทุนในการทำธุรกิจออนไลน์ทีมละ 10,000 บาท พร้อมการเรียนรู้จากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านการทำธุรกิจออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ในเดือนตุลาคม 2564 จะได้ฝึกปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ และเดือนพฤศจิกายน 2564 จะเป็นการนำเสนอสรุปผลการฝึกปฎิบัติการ

- 0 AkS1ej8gsdml - ภาพที่ 3

#มหาวิทวยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #DEK65 #SBS #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะบริหารธุรกิจ