‘Martech’ เทคโนโลยีทางการตลาดมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณมากแค่ไหน?

Martech

ในยุคปัจจุบันนี้ไม่สามารถทำการตลาดแบบเดิม ๆ เพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนั้นท่องอยู่บนเครือข่ายออนไลน์เสียส่วนใหญ่ จึงทำให้หลาย ๆ ธุรกิจจำเป็นต้องหันมาเลือกใช้เทคโนโลยีทางการตลาดหรือ Martech กันมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด รวมไปถึงเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

Martech คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน

martech คืออะไร

Martech คือเทคโนโลยีทางการตลาดที่แต่เดิมมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า ‘Marketing Technology’ ซึ่งเป็นการทำการตลาดเชิงบริหารธุรกิจด้วยการเลือกใช้ชอฟต์แวร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดย Martech นั้นนับเป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การทำการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้คุณได้เปรียบคู่แข่งขันทางธุรกิจคนอื่น ๆ อีกด้วย

เพราะ Martech ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการตลาดออกมาได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องของการออกแบบแคมเปญ, การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า, การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ตลอดไปจนถึงการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสินค้าหรือบริการในธุรกิจของคุณ

ประโยชน์ของ Martech เทคโนโลยีทางการตลาดที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจประเภทใดก็ตาม ล้วนแต่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทว่ากว่าที่จะสามารถวางแผนการตลาดได้นั้นอาจใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ทั้งยังอาจมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้เอง Martech จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการตลาด ที่สำคัญ Martech ยังมีประโยชน์ที่ครอบคลุมอีกมากมายหลายด้าน ดังนี้

เข้าใจข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายและธุรกิจ

การใช้งานเทคโนโลยีการตลาดหรือ Martech จะช่วยให้สามารถเข้าใจความต้องการหรือพฤติกรรมในอนาคตของกลุ่มเป้าหมายได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ ซึ่งทำให้คุณสามารถทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้นำหน้าคู่แข่งขันทางธุรกิจอยู่เสมอ

การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก

เทคโนโลยีทางการตลาดหรือ Martech เป็นเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมข้อมูลจำนวนมากของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข้อมูลความชอบ, ข้อมูลพฤติกรรม, ข้อมูลด้านทัศนคติ หรือข้อมูลความเชื่อ เป็นต้น โดย Martech จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อนำไปวิเคราะห์และทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น 

ช่วยให้การจัดการหลังบ้านเป็นระบบ

อีกหนึ่งประโยชน์ของ Martech ก็คือความสามารถในการจัดการหลังบ้านได้อย่างเป็นระบบระเบียบนั่นเอง เพราะไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบ, การวางแบบแผน, การควบคุมทรัพยากร หรือการกำกับดูแล เทคโนโลยีการตลาดหรือ Martech ล้วนแต่ทำได้ทั้งสิ้น ดังนั้น Martech จึงเป็นส่วนช่วยให้การจัดระบบหลังบ้านของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดสำเร็จในอนาคต

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญทางการตลาด

เมื่อมีการสร้างแคมเปญทางการตลาดขึ้นมาสักหนึ่งแคมเปญ คุณสามารถใช้เทคโนโลยีการตลาดหรือ Martech ในการตรวจสอบและติดตามความเป็นไปของแคมเปญนี้ได้ตลอดเวลา เช่น การเข้าถึงแคมเปญของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่ง Martech คือสิ่งที่จะทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ภายในทันทีว่าแคมเปญนั้น ๆ มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบแคมเปญได้อย่างทันท่วงที

ประเภทของ Martech ตามการใช้งาน

เทคโนโลยีทางการตลาดหรือ Martech นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทด้วยกัน ซึ่ง Martech แต่ละประเภทก็จะมีความโดดเด่นหรือมุ่งเน้นไปในด้านที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกใช้ Martech จึงควรเลือกประเภทให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือเป้าหมายที่ต้องการ โดยประเภทของ Martech จะแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

Martech ด้านการจัดการ

Martech ประเภทการจัดการ เป็นเทคโนโลยีทางการตลาดที่มุ่งเน้นไปในด้านการจัดการระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบ, การวางแผน รวมไปถึงการควบคุมทรัพยากรทางธุรกิจ โดย Martech ประเภทการจัดการนั้นจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Martech ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำแคมเปญ

Martech ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพของการทำแคมเปญ เป็นเทคโนโลยีทางการตลาดที่มุ่งเน้นไปในด้านการตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของแคมเปญได้ก็คือปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงหรือมองเห็นแคมเปญนั่นเอง โดย Martech ประเภทนี้จะสามารถชี้ให้เห็นถึงปริมาณหรือขอบเขตกลุ่มเป้าหมายที่มีการโต้ตอบกับแคมเปญนั้น ๆ 

Martech ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่อง Customer Relationship

Martech ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า (Customer Relationship) เป็นเทคโนโลยีทางการตลาดที่มุ่งเน้นไปในด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้านั้นจะเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลเนื้อหา, การโต้ตอบ, การให้บริการ หรือเทคนิคการมีส่วนร่วมก็ตาม 

Martech ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

Martech ประเภทวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เป็นเทคโนโลยีทางการตลาดที่มุ่งเน้นไปในด้านการวิเคราะห์หรือทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถกำหนดรูปแบบการทำการตลาดได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพดี โดย Martech ประเภทนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย ก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์จนเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมหรือความชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

สรุปความสำคัญของ Martech ต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคดิจิทัล ที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกทำธุระหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้ง, การติดตามข่าวสาร, การสื่อสารสนทนา หรือการทำธุรกรรมทางการเงิน 

ดังนั้นการทำการตลาดของธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทางการตลาด (Martech : Marketing Technology) เข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการตลาดให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ Martech ยังมีส่วนช่วยในการแก้ไขและพัฒนาสินค้าของธุรกิจนั้น ๆ อีกด้วย