แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ “MOS Olympic Thailand Competition 2022”

Lazada

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ “MOS Olympic Thailand Competition 2022” ชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

- banner line - ภาพที่ 1

กิจกรรม MOS Olympic Thailand Competition 2022

วัตถุประสงค์

– เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
– เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมวิชาการ และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
– เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นอย่างเต็มศักยภาพ
– เพื่อเพิ่มโอกาส และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และการเปิดโลกทัศน์ มีกิจกรรมร่วมกับเยาวชนประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขาหรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 16-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint Version 2016 หรือ Version 2019
โปรแกรมการแข่งขัน (โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ)

ผู้สมัคร 1 คน ต้องทำการแข่งขันครบทั้ง 3 โปรแกรม และเลือกสมัครได้เพียง 1 Version เท่านั้น

Version 2016 ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม
Microsoft Word 2016
Microsoft Excel 2016
Microsoft PowerPoint 2016

Version 2019 ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม
Microsoft Word (Microsoft 365 Apps and Office 2019)
Microsoft Excel (Microsoft 365 Apps and Office 2019)
Microsoft PowerPoint (Microsoft 365 Apps and Office 2019)

ระยะเวลารับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 – 20 พฤษภาคม 2565
สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ aritcompetition

ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ ราคา 2,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รอบอบรม (รูปแบบ Online) 14-16 พฤษภาคม 2565 (กรณีจะใช้สิทธิอบรมต้องสมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น)

แข่งขันในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-610-3081
Facebook: aritthailand
Line: @aritthailand

ติดตามเพจ