สอบ. ทำ MOU ประสานข้อมูล – ดำเนินคดี คุ้มครองผู้บริโภคซื้อขายออนไลน์ พร้อมตั้งแผนกยื่นคำฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์

จากการที่สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้กลไกการดำเนินคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่เพื่อทดสอบระบบการยื่นคำฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคฟ้องคดีด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น ที่ศาลอาญา รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นั้น

วันนี้ (27 มกราคม 2565) สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินคดีและประสานข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์ เวลา 08.30 – 09.30 น. โดยมีบุญยืน ศิริธรรม ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมบังคับคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าว โดยจะร่วมมือกันในการดำเนินคดีและประสานข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์

ขณะที่ศาลยุติธรรมออกแบบระบบการยื่นคำฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริโภคที่มีปัญหาพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ เพราะนอกจากจะทำให้ฟ้องคดีได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยังช่วยให้ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางอีกด้วย

ฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ - TCC 2022012756 001 1 - ภาพที่ 1

สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนให้มีนโยบาย แผนงานและเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินการคุ้มครองเยียวยา และระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์
2. ให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อประกอบการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรม เช่น การพิสูจน์ตัวตนช่องทางการติดต่อโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น และการบังคับให้เป็นตามคำพิพากษา โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. ให้ความร่วมมือในการประสานงานและส่งต่อข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์เพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา
4. สนับสนุนและร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปทราบและรู้เท่าทันประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทราบและเข้าถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทจากการซื้อขายออนไลน์
5. สนับสนุนและร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ บุคลากรและเครื่องมือของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการระงับข้อพิพาทจากการซื้อขายออนไลน์มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม สอดคล้องกับบริบทของลักษณะการซื้อขายออนไลน์
6. หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ตกลงที่จะร่วมมือดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป และสามารถขยายระยะเวลาต่อไปได้โดยความยินยอมของทุกฝ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: 4D Communications Co.,Ltd.

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Related Posts

- ETDA ลุยกิจกรรมยกระดับ SMEs เดินหน้า ETDA Launchpad 2022

- ETDA จับมือองค์กรชั้นนำเปิดตัวโครงการ ETDA Launchpad Program 2022

- ไทยถึงเวลากำหนดวาระแห่งชาติ หยุดปัญหา SMS และแก๊ง Call center ลวงโลก

- ดีแทคห่วงใยลูกค้าโดนหลอกจากภัยไซเบอร์ที่ระบาดหนัก เปิดบริการ dtac Safe สร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัล ให้คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

- ETDA ประกาศผล ทีม UpPass คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลไอดี ในการแข่งขัน MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All