NT มองไกล สร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชนคู่องค์กรเติบโตยั่งยืนไปด้วยกันผ่าน NT CSR เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

(16 กันยายน 2564) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดงานสัมมนา NT CSR : โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2564 โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและคณะทำงาน โครงการ/Staff และพนักงานผู้เกี่ยวข้อง

จากตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกว่า 250 คนทั่วประเทศ เพื่อรับทราบทิศทางนโยบายการดำเนินงานร่วมขับเคลื่อน NT CSR เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน รูปแบบการสัมมนาผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยาย รูปแบบการดำเนินงาน CSR ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (CSR in process- after process)

- S 33030302 0 - ภาพที่ 1

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า NT เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบาย Digital 4.0 ผ่านการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแก่ภาครัฐ และการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ

ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR ) ผ่านนโยบายด้าน CSR ของ NT เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท ที่ได้เห็นชอบแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564-2568

โดยมีแผนงานหลักในการดำเนินงาน 2 แผนหลัก ได้แก่ แผนงานหลักที่ 1 การดำเนินงานเพื่อสังคมในกระบวนการทำงานขององค์กร (CSR in process) ผ่านโครงการย่อย 3 ได้แก่

โครงการความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โครงการ Green NT โครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม แผนงานหลักที่ 2 การนำศักยภาพองค์กรไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ แก่ ชุมชน (CSR after process) ผ่านโครงการโครงการบริการโทรคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย กิจกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สุขศาลาพระราชทาน สนับสนุนนโยบายภาครัฐ การสนับสนุนห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

และโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club นับเป็น CSR after process ที่สนับสนุนและสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้าน IoT หรือ Internet of Things เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน

- 1 1 v93dHLiPph4U - ภาพที่ 3

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการโครงการ CSR ของ NT จะเห็นว่า เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ในยุคดิจิทัล จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยนำศักยภาพของพนักงานและความเชี่ยวชาญขององค์กรไปสร้างประโยชน์ เพื่อใช้กับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

สร้างโอกาส ในการเพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดแก่ชุมชน ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2564 ซึ่งการดำเนินงานโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club กำหนดที่จะเปิดชุมชนใหม่ จำนวน 4 ชุมชน ภายในปี 2564 เพื่อนำความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้าน IoT มาส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการภาคเกษตร กิจกรรมSmart Farming ในรูปแบบ IoT Digital farming

โดยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จะมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มีการอบรมให้ความรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานเกี่ยวกับการ ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ (e-commerce) ให้กับชุมชน พัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อดิจิทัล ให้แก่เยาวชน ผู้ประกอบการ และพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

ร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้าสู่ยุค Digital Thailand 4.0 สนองนโยบายภาครัฐด้าน Smart City Thailand ซึ่งที่ผ่านมาการได้เข้าไปเพิ่มทักษะให้ความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อนไปปรับใช้ด้านเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ NT จึงสานต่อโครงการที่มีประโยชน์ให้กับชุมชนใหม่ต่อไป

ติดตามเพจ