NT CSR ยกระดับคุณภาพสังคม หนุนศักยภาพชุมชน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนที่มั่นคง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำกัด หรือ NT วางนโยบายภายใต้แผนงาน CSR (Corporate Social Responsibility) ให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม มาช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้ชุมชนในทุกพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ชาติ สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ NT ในการเป็นองค์กรหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

- Logo NT CSR 1 - ภาพที่ 1

ในยุคดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติ ประกอบกับปัจจุบันอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล และ Social Media ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของทุกคน NT ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมของประเทศ จึงพร้อมที่จะสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล ด้วยการดำเนินงานเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมและโครงการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแผนหลักที่1 การดำเนินงานเพื่อสังคมในกระบวนการทำงานขององค์กร (CSR in process) ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โครงการ Green IT และโครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และแผนงานหลักที่ 2 การนำศักยภาพองค์กรไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน (CSR after process)

โดยใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value หรือ CSV) ด้วยการนำศักยภาพขององค์กรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่ถือเป็นรากฐานในการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร สู่การพัฒนาประเทศด้านโทรคมนาคมการสื่อสารให้มีความแข็งแกร่งและเติบโต

- 1.ภาพหลักประกอบข่าว 0 - ภาพที่ 3

โดยในด้านเศรษฐกิจและการศึกษา NT นำศักยภาพองค์กรไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน (CSR after process) ในโครงการ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club นำองค์ความรู้ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things และการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดยกระดับสู่การซื้อในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน

โดยได้ทำการเปิดชุมชนใหม่ในปี 2564 ไปแล้ว 2 แห่ง คือชุมชนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหนองแก จังหวัดอุทัยธานี และชุมชนใหม่แห่งที่ 2 ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 2 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อีกทั้งยังได้ส่งมอบซิม NT Mobile สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเยาวชน โรงเรียน และชุมชน ทั่วทุกภาคของประเทศ

NT ตระหนักถึงการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมโดยสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสู่เยาวชนและโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศผ่านโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มายาวนานกว่า10ปี

โดยนำโครงข่ายโทรคมนาคมทีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินฯ ตามพระบรมราโชปถัมภ์ด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้สนับสนุนห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”ของสำนักงาน กศน. ในหลายพื้นที่กว่า 107 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ WiFi ที่มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมสื่อสารของคนไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ

นอกจากนี้ NT ยังมี โครงการบริการโทรคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในกิจกรรม“พลังน้ำใจเอ็นที” ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประภัย นํ้าท่วมอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่หลายจังหวัด อาทิ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี พิจิตร นครราชสีมา นครศรีธรรมราช รวมถึงกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในภาวะการแพร่ระบาด ของ โควิด-19 อาทิ ด้วยการสนับสนุนด้านโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ และโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม NT ยังตระหนักในบทบาทการบริหารจัดการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือCG ยึดหลักความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความโปร่งใส เป็นสำคัญ ซึ่งจากสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงภัยธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของโรคภัยต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ การดำเนินธุรกิจ

ตลอดจนความเป็นอยู่ของชุมชน แต่ด้วยศักยภาพของ NT ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ครบวงจรมากที่สุด พร้อมที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาด ดูแลสังคมให้ครอบคลุมในทุกด้าน นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่แข็งแกร่งขององค์กร ช่วยลดความเลื่อมล้ำในสังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรมทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความเท่าเทียมในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Admin1

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Related Posts

- #เตนิว คัมแบ็ค!! ร่วมงานเปิดตัว NT First Class Cinema เสิร์ฟความสนุกผ่าน Live ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ของประเทศ

- NT แจ้ง ขอยกเลิกให้บริการหมายเลข 1322 เดิม และติดต่อได้ที่เบอร์ 1888

- NT จัดเต็มของขวัญปีใหม่ 2565 ทั้งโทรศัพท์ เน็ตบ้าน และ NT Mobile ทั้งฟรี ทั้งลดจุใจสุดๆ

- NT ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนการศึกษา สนับสนุนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

- NT Mobile ดึง “ออกแบบ ชุติมณฑน์” เป็นพรีเซ็นเตอร์ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วย ซิม NT Work & Learn เน็ตแรง 8 Mbps เพียง 89 บาท