OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและญี่ปุ่น ต่อยอดขยายฐาน รีสกิล-อัพสกิลภาษากลุ่มลูกค้าองค์กร ยกระดับทักษะภาษาตั้งแต่ปฐมวัย-มัธยมสู่ระดับมืออาชีพ รับเทรนด์ตลาด จีน-ญี่ปุ่น

3 OKLS

OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ต่อยอดยุทธศาสตร์ นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่น ที่เน้นให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล แบบได้ผลจริง ที่สั่งสมมากว่า 24 ปี ขับเคลื่อนการรีสกิล-อัพสกิลภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ เป็นพาร์ทเนอร์ช่วยจัดฝึกอบรมภาษาจีนและญี่ปุ่นให้แก่บุคลากรในบริษัทเอกชนชั้นนำ

และองค์กรต่างๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและญี่ปุ่นให้แก่โรงเรียนอนุบาล ประถมและมัธยม ตอบเพนพอยท์ด้านการขาดหลักสูตรและครูสอนภาษาคุณภาพ ยกระดับการพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยและตามความต้องการของแต่ละองค์กร ตอบรับกระแสการเติบโตของธุรกิจเกี่ยวเนื่องในการใช้ภาษาจีน-ญี่ปุ่น ตั้งเป้าขยายกลุ่มลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้น 60% ภายในปี 2565 นี้

K Prathip OKLS

นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่า ทักษะภาษาจีนและญี่ปุ่นยังเป็นทักษะที่ต้องการของตลาด ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานพบว่าแรงงานเดินทางไปต่างประเทศในปี 2560[1] อันดับต้น ๆ ของเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน จำนวน 23,544 คน และญี่ปุ่น จำนวน 7,429 คน

โดยทางกระทรวงฯ มีนโยบายเร่งฝึกสอนภาษาจีนและญี่ปุ่นให้แรงงานกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ ภาคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจีนยังเติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยก็มีอยู่จำนวนมาก ส่วนด้านการศึกษา สถิติการสมัครสอบความถนัดทางภาษา PAT ประจำปี 2565[2] มีจำนวนผู้สมัคร PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีนสูงที่สุด และภาษาญี่ปุ่นก็อยู่ในลำดับต้นๆ สะท้อนถึงความนิยมของภาษาจีนและญี่ปุ่นในประเทศไทย

5 OKLS

8 OKLS

7 OKLS

เพื่อตอบกระแสความนิยมในการเรียนภาษาจีนและญี่ปุ่นดังกล่าว รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรผู้สอนที่มีคุณภาพ และปัญหาด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ยังไม่สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ จนนำไปสู่ทักษะทางภาษาที่สามารถใช้สื่อสารได้จริง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งเอกชนและภาครัฐ รวมถึงโรงเรียนสายสามัญ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมปลายในสายภาษาจีนและญี่ปุ่น

ยังคงประสบปัญหาข้างต้น OKLS ในฐานะโรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น แบบเน้นให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ได้ผลจริง ด้วยประสบการณ์สอนกว่า 24 ปี จึงเล็งเห็นโอกาสในการช่วยส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาทักษะภาษาจีนและญี่ปุ่น จัดสรรบุคลากรผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพ ขยายการรองรับสำหรับให้บริการฝึกอบรมภาษาจีนและญี่ปุ่น ให้หน่วยงานต่าง ๆ

รวมถึงจัดการสอนให้โรงเรียนสายสามัญ ซึ่งมีความต้องการเติบโตต่อเนื่อง โดยหลักสูตรสําหรับโรงเรียน OKLS ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนสายสามัญ ทั้งสังกัดรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา รวมถึงมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ให้เข้าไปจัดการสอนและดูแลหลักสูตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โดยปัจจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีการออกแบบตําราและหลักสูตร โดยผ่านการวิจัยอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรงตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย

6 OKLS

4 OKLS

และสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรต่างๆ OKLS มีหลักสูตรพื้นฐานเพื่ออาชีพ ทั้งหลักสูตรภาษาจีนและญี่ปุ่นมาตรฐาน ครอบคลุมทุกทักษะสำหรับใช้สอบวัดระดับได้ หลักสูตรสนทนาภาษาจีนและญี่ปุ่น เหมาะสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมทั้งหลักสูตรภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เหมาะสําหรับใช้ในการทํางาน นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะตามความต้องการขององค์กร เพื่อให้ตอบโจทย์ในการนำไปใช้ได้จริง โดยทุกหลักสูตรจะสอดแทรกเรื่องความรู้ทั่วไป วัฒนธรรม วิถีชีวิต และแนวคิดของแต่ละภาษา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและนำภาษาไปใช้ได้อย่างลึกซึ้ง

9 OKLS

ด้าน ดร. ศศิลิยา มนเทียรวิเชียรฉาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม กล่าวว่า “การนำภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เข้ามาในโรงเรียนให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในสายการเรียน หรือเป็นวิชาเลือกเสรี เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนในอนาคต อีกทั้งการเรียนภาษานอกจากได้ทักษะในการสื่อสารแล้ว นักเรียนยังได้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา หรือการทำงาน โดยในแต่ละประเทศต่างมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อยอมรับในความแตกต่างของผู้คน

กระทั่งมีความเป็นพลเมืองโลก (Global citizen) ที่ตระหนักรู้ในประเด็นโลก (Global awareness) ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ให้ OKLS ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น เข้ามาจัดการเรียนการสอน ซึ่งทุกหลักสูตรของ OKLS ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ พร้อมแบบเรียนที่เหมาะสม โดยสอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ถ่ายทอดโดยครูผู้สอนของ OKLS ที่ล้วนมีคุณภาพ ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน และพัฒนาทักษะไปพร้อมกัน”

 

2 OKLS

“ที่ผ่านมาทาง OKLS ได้จัดหลักสูตรทั้งภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง และโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และบริษัทเอกชนชั้นนํามากว่า 20 ปี รวมแล้วมากกว่า 200 บริษัท โดยในปี 2565 นี้ เราตั้งเป้าเดินหน้าขยายการสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งออกแบบหลักสูตรเฉพาะทางที่หลากหลาย รองรับความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งยังตั้งเป้าขยายกลุ่มลูกค้าไปยังต่างจังหวัด ในหัวเมืองใหญ่ครอบคลุมทุกภาค คาดการณ์ว่าจะสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้นถึง 60% ในปีนี้” นายประทีปกล่าว

โรงเรียน บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่มีแผนอัพสกิล-รีสกิล ทักษะภาษาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นให้นักเรียนหรือพนักงาน ให้ผู้เรียน ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ได้ผลจริง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-939-8944 และ 081-918-9757 หรือผู้สนใจสมัครเรียนออนไลน์ และสอบวัดระดับภาษาฟรี Line:@OKLS, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter : @OKLSschool หรือ www.OKLS.net

 

[1] https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/overseas_th/94fa4ca8742ebc23237932d802170086.pdf
[2] https://www.trueplookpanya.com/tcas/article/detail/91333