ม.พะเยา มุ่งเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะด้วย Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge

ม.พะเยา มุ่งเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะด้วย Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมเต้น Aerobic Dance จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อนผ่านโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีสุขภาพดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม (Societal Well-Being) ที่ดีขึ้น กิจกรรมเต้น Aerobic Dance จัดขึ้นทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

จากนั้น อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เดินออกกำลังกายเยี่ยมชมทัศนียภาพโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ในระยะทาง 3.1 กิโลเมตร เป็นการสร้างแรงจูงใจด้วยกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย โดยสามารถทำได้ในพื้นที่ภายในองค์กร พร้อมกันนี้อธิการบดีได้เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมลานกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและสันทนาการ สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน

การจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge ในครั้งนี้ นอกจากจะมุ่งเน้นการออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังได้มอบขวัญและกำลังใจให้บุคลากรด้วยการให้รางวัลและชมเชยผู้ชนะและผู้ที่มีพัฒนาการดี ใน Project ดังกล่าวอีกด้วย

Template14