PRTR เดินหน้าดัน The Blacksmith เซ็น MOU กับ มศว พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ เพื่อนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่

The Blacksmith - IMG 9992 1 - ภาพที่ 1

วันที่ 21 มี.ค. บริษัท เดอะแบล็คสมิธ จำกัด ในเครือบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ผนึกกำลัง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาคนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคม ผ่านการสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้านบริหารธุรกิจ ในชื่อ SWORDS

 

ในพิธีประกอบด้วย รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และคุณริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน และ The Blacksmith และคุณสุกัญญา รุ่งแจ้ง รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายงานบริการฝึกอบรม เข้าร่วมลงนาม

 

โดย คุณริศรา เจริญพาณิช ได้กล่าวแสดงความยินดี ที่เกิดโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม (Learning University for Society)

 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง และวิสัยทัศน์ของ The Blacksmith ที่มีความเชื่อมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ผ่านการให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพของคนในวัยทำงาน ที่นับเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นพลังขับเคลื่อนอนาคต เพื่อ Up skill/ Re-skill สู่การเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าให้กับ ตนเอง หน่วยงาน องค์กร สังคม รวมไปถึงประเทศชาติต่อไป

หลักสูตร SWORDS ถูกออกแบบโดยความร่วมมือระหว่าง The Blacksmith และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ชุดความรู้ ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษา ไปจนถึงบุคลากร คนทำงาน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ครอบคลุมเนื้อหาใน 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี่ยงธุรกิจ การบัญชี การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารคน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ

นับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ PRTR ในการพัฒนาการให้บริการด้าน HR Solutions อย่างครบวงจร โดยเสริมความแข็งแกร่งทางบริการ Learning & Development  และยังเป็นก้าวสำคัญ สู่การสร้างแรงงานที่มีทักษะและความสามารถร่วมกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

ติดตามเพจ