RUN พร้อมโชว์ผลงานวิจัยเด่น 30 ผลงาน และผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจัย จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ในงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565″

กรุงเทพฯ – 1 สิงหาคม 2565 เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย(RUN) เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยงานวิจัย ผ่านการแสดงนิทรรศการ จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ และผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจัย พร้อมรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “มองภาพงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา รวมทั้งฟังการบรรยายพิเศษและการเสวนา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

2 1

ศ.นพ.วชิร คชการ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) เปิดเผยว่า การพัฒนางานวิจัยถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งสามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะทางด้านวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นงานวิจัยจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกในการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย 8 แห่ง

โดยมีเป้าหมายเพื่อการดำเนินการวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิด ด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) สร้างงานวิจัยที่มีความสำคัญต่อประเทศ ภูมิภาคและของโลก ด้วยความมุ่งหวังว่างานวิจัยจะตอบสนองและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต

1 0

อีกทั้ง เป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบแนวความคิดการร่วมมือกัน คือ การแบ่งปันทรัพยากรในการวิจัย (resource sharing) อาจารย์และนักวิจัย นิสิตนักศึกษาทุกระดับจนถึงหลังปริญญาเอก (Postdoc) เครื่องมือวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการบริหารงานวิจัย และร่วมกันสร้างโครงการวิจัยและวิเคราะห์ปัญหางานวิจัยร่วมกัน

สำหรับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2565 นี้ ทางเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ได้นำผลงานผลงานวิจัยเด่น 30 ผลงาน และผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจัย ได้แก่ คลัสเตอร์อาเซียน (ASEAN) คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (กลุ่ม Agriculture) คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (กลุ่ม Functional Food) คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติ (Climate change and Disaster Management) คลัสเตอร์พลังงาน (Energy) คลัสเตอร์สุขภาพ (Health) คลัสเตอร์วัสดุ (Material Science) คลัสเตอร์หุ่นยนต์ (Robotics) คลัสเตอร์ดิจิทัล (Digital) และคลัสเตอร์โลจิสติกส์ (logistics)

ภายใต้แนวคิด “Driving BCG Economy Through R&I” มาจัดแสดงภายในงาน จึงอยากเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

พิเศษ!! ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มองภาพงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Soft Power ไทย…อย่างไรถึงจะปัง!” และการเสวนาเรื่อง “การสนับสนุนงานวิจัยด้าน Creative Economy” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมกันพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตลอดจนสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จนเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติด้วยงานวิจัยอย่างยั่งยืน