กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมสนับสนุนจัดตั้ง Sci Co- Studying Space

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบเงินร่วมสนับสนุนการจัดตั้ง Sci Co- Studying Space และห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดย ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนที่มาร่วมงานเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณ

- PR Jula - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Innovation Group

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ