SEAC x Michigan Ross พลิกมุมมอง ด้วยมุมคิด OUTSIDE-IN กระตุกผู้นำยุคใหม่ ท้าทาย VUCA World ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ไกลกว่าเคย

- SEAC OutsideIn Perspective 1 resized - ภาพที่ 1

คำกล่าวหนึ่งจาก Leonardo Da Vinci “รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณอาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง เพราะความลวงหลอกที่สุดที่มนุษย์ต้องทุกข์ทนนั้นมาจาก ทัศนะที่ยึดติด ของพวกเขาเองทั้งสิ้น” ยังคงเข้ากับยุคสมัยได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะ “VUCA World” โลกที่ประกอบไปด้วย ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) ที่เกิดจากเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงและมีโควิด-19 ที่เข้ามาทำให้คน องค์กร และสังคม ต้องกระตุ้นตัวเองด้วยวัคซีนใหม่ๆ ที่เรียกว่า “การเรียนรู้” เพื่อสร้างภูมิและหาโอกาสสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “ท่ามกลางสถานการณ์ครั้งนี้ ทุกธุรกิจและองค์กรในหลายๆ ภาคส่วนต่างโดนผลกระทบเป็นวงกว้างและต้องเร่งฟื้นฟูเสถียรภาพให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม หรือดีกว่าเดิมให้เร็วที่สุด ทุกองค์กรต่างมองหาชิ้นส่วนเพื่อเติมเต็มในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็วด้วย

ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง การมีส่วนร่วม และความเร็วในการตัดสินใจ รวมทั้งการทำงานเชิงรุกที่มากกว่าเดิม ซึ่งเปรียบเสมือนความท้าทายครั้งใหม่ของผู้นำองค์กรที่ต้องตระหนัก และเข้าใจถึงความสำคัญของ ‘การเปลี่ยนแปลง (Change)’ และ ‘การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation and Thinking different)’ เพื่อให้การทำงานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่ง SEAC ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรไทยทุกระดับ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ องค์กรไทย ด้วยหลักสูตรคุณภาพจากสถาบันชื่อดังระดับโลก และยังป็นเพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้ลิขสิทธิ์ นำหลักสูตรชั้นนำระดับโลกจาก Michigan’s Ross School of Business เข้ามาสอนอย่างเป็นทางการ เพื่อ ‘รีสกิล (Reskill)’ และ ‘อัพสกิล (Upskill)’ คนและองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ‘ผู้นำ’ ที่เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ขององค์กร”

สิ่งหนึ่งที่หลายองค์กรมองข้ามและหลงลืมเพราะสถานการณ์ปัจจุบันบีบคั้น นั้นคือ การละเลย “การเรียนรู้ (Learning)” หากองค์กรต้องการผลลัพธ์เชิงบวกให้ส่งผลแม่นยำถึง 100% ดังนั้น Mindset ที่กระตุ้นการเรียนรู้ และการลงมือทำ ต้องเกิดขึ้นควบคู่กันไปกลายเป็น Learning Organization หรือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับผู้นำ บุคลากร และกลุ่มคนทำงาน ทุกระดับ ล่าสุด SEAC ร่วมมือกับ Michigan’s Ross School of Business มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ยกระดับองค์กรและกระตุ้นทักษะ มุมมองความคิด เพื่อสร้างโอกาสบนวิกฤติในโลกธุรกิจ กับแนวคิดแบบ OUTSIDE-IN THINKING หรือ มุมมองเชิงลึกที่สร้างผลลัพธ์แบบมหภาค การคิดนอกกรอบเพื่อทำลายความคิดแบบวงกลมเดิมๆ (Circular Thinking) เรียนรู้และต่อยอด กระตุ้นความคิดสร้างผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อเร่งพัฒนาให้เท่าทัน “ความท้าทาย” (Challenges) และสามารถรับมือปัญหาได้ในทุกสถานการณ์อย่างตรงจุดและรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร และคนทุกระดับเพื่อแข่งขันบนเวทีโลก”

นางอริญญา กล่าวเสริมว่า “ด้วยมุมมองเชิงลึกแบบ OUTSIDE-IN THINKING โดย Michigan’s Ross School of Business ได้ดำเนินการวิจัยจากกรณีศึกษา วางแผนงานควบคู่กับการให้คำปรึกษาต่อแบรนด์ชั้นนำของโลก จนสามารถตกผลึกภาพ New Business Perspectives ออกมาเป็นมุมมองเชิงลึกที่สร้างผลลัพธ์แบบมหภาค หรือ Insights for Impact Series ทลายกรอบความคิดแบบเดิมๆ มองเห็นภาพกว้างว่าคู่แข่งกำลังทำอะไรอยู่ และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าคืออะไร โดยแบ่งเป็น 4 ธีมศึกษา 17 หัวข้อ ได้แก่

- SEAC OutsideIn Perspective 2 resized - ภาพที่ 3

ธีมศึกษา 1: Getting More From Your People มุ่งกระตุ้นและสร้างการยกระดับบุคคลอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อเร่งกระบวนการความคิดของแต่ละบุคคล ในการสร้างศูนย์รวมความคิดและบริหารจัดการคนภายในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้นำองค์กรจนถึงระดับพนักงาน โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

 • กลยุทธ์การสร้างทีมประสิทธิภาพสูง (Creating High Performance Teams)
 • เรียนรู้ศาสตร์แห่งความสำเร็จ (The Science of Who Succeeds)
 • การบริหารจัดการคนเก่ง (Managing Talent)
 • กลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจและรักษาผลงาน (Strategies for Motivating and Maintaining Performance)

ธีมศึกษา 2: Building Influence & Collaboration การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร เริ่มต้นจากการเชื่อมจริยธรรมส่วนบุคคล สู่การต่อยอดอย่างยั่งยืน สร้างความฉลาดทางอารมณ์เพื่อทลายกรอบความคิดส่วนบุคคลสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

 • สร้างพื้นฐานจริยธรรม และความยั่งยืน (Developing Ethical and Sustainable Power and Influence)
 • สร้างสะพานก้าวข้ามการทำงานแบบไซโล (Building Bridges Across Silos: How to Lead in Large, Complex Enterprises)
 • รู้จักความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะสำคัญที่สุดของผู้นำในศตวรรษที่ 21 (Building Social Emotional Intelligence for Interpersonal Success)
 • การโน้มน้าวและชักจูงอย่างชาญฉลาด (Influencing & Persuasion)

ธีมศึกษา 3: The Digital Economy เริ่มต้นยกระดับความคิดในยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนการทำงานและรูปแบบพื้นฐานการใช้ชีวิต มุมมองความคิด และวิธีการแบบสังคมไร้เงินสด ไร้สัมผัส

 • สังคมไร้เงินสด (A Cashless Society)
 • จริยธรรมทางการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Data, Ethics & Consciousness of AI)
 • ทลายกำแพงสู่โลกไร้สัมผัส (From Cashless to Contactless)
 • มุ่งสู่อนาคตด้วยหลักคิดของวะบิ-ซะบิ (Futuring featuring Wabi-Sabi – Design Thinking Taster)

ธีมศึกษา 4: Leadership กระตุ้นและกระตุกต่อมความเป็นผู้นำ ในช่วงเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของเศรษฐกิจจากเดิม สู่โลกวิถีใหม่ เพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่

– การปรับทิศทางกลยุทธ์ใหม่ (The New Strategic Direction)

 • เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำผ่านทุนทางสังคม (Leading through Social Capital)
 • การตัดสินใจด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Making Effective Managerial Decisions)
 • กลยุทธ์สู่การเป็นทีมอันดับหนึ่ง (Leading Teams)
 • กลยุทธ์สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ (Leading Strategic Change)

ร่วมสัมผัสหลักสูตรครั้งพิเศษ Essential Insights from Michigan Ross Executive Education โดยความร่วมมือ ระหว่าง SEAC และ Michigan’s Ross School of Business เพื่อให้คุณพร้อมนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของคนไทย สร้างทักษะความรู้ที่เหนือขั้น เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่เข้ามาในทุกๆ สถานการณ์สู่การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร และคนทุกระดับเทียบเท่าเวทีสากลโลกอย่างแท้จริง

การันตีความสำเร็จจากบริษัทชั้นนำระดับโลก อย่าง Google Premier Partner, Larsen & Toubro และ TATA เรียนรู้ไปด้วยกันกับ SEAC คลิก https://zfrmz.com/Sos4B7d4keWHSc5mPDNT หรือติดต่อ 081-890-4336 (คุณณัฐวุฒิ เทศผล)

ติดตามเพจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก