SEEN จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาล การดับไฟ และการอพยพหนีไฟ ให้กับนิสิต และบุคลากร

วันที่ 1-2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาล การดับไฟ และการอพยพหนีไฟ ให้กับนิสิต และบุคลากรคณะพลังงานฯ เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการประกอบอาชีพและเพิ่มเติมความรู้ด้านความปลอดภัย และการเอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัว รวมถึงสาธารณภัย ให้กับนิสิตและบุคลากรในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยดำเนินการจัดอบรมฯ ผ่านช่องทาง On-site และทาง On line เป็นเวลา 2 วัน ซึ่งในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์ประกอบการเกิดไฟ ประเภทของไฟ การหนีไฟ และการดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิทยากร จ่าเอกธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลตำบลแม่กา

ในการบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ได้จัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาทิ การประเมินผู้ป่วย/ ผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี

รวมถึงการฟื้นคืนชีพ (CPR) ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการบรรยายทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเช่นเดียวกัน

- elcoe0sq1 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง