SEEN ม.พะเยา MOU สัญญารับการสนับสนุนงบประมาณ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 อาจารย์และนักวิจัยจาก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา (SEEN) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) สัญญารับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาผลงาน ในโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นข้าวก่ำอินทรีย์พะเยาในผลิตภัณฑ์กราโนลา ด้วยระบบอบแห้งแบบการแผ่รังสีอินฟาเรดร่วมกับระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะตามแนวทางการขับเคลื่อนชุมชน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG” ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไบโอแบล็ค ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกระบวนการแปรรูปกราโนลาข้าวก่ำอินทรีย์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวท้องถิ่น ยกระดับการแปรรูป ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยังสอดคล้องตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

vn15vomo1