โซนี่ไทยจัดโครงการเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืน Someone Needs You “ยาเก่า เราขอ…ร่วมสานต่อลมหายใจ” บริจาคยา และสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

Sony Thai Donation 1

(กรุงเทพฯ / 10 ต.ค. 65) บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด  นำโดย มร. มาซากิ มัทซูมาเอะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงาน และครอบครัว ได้ร่วมใจในกิจกรรมเพื่อสังคม  “ยาเก่า เราขอ…ร่วมสานต่อลมหายใจ” ร่วมบริจาคยา และเวชภัณฑ์ทั้งที่เหลือใช้ และยังไม่หมดอายุ รวมถึงจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ใหม่ที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และจัดสรรให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขที่ขาดแคลน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนต่อไป นอกจากนี้ โซนี่ไทยยังได้ร่วมบริจาคเงินสมทบจำนวน 20,000 บาท ให้แก่ทางโรงพยาบาล ฯ เพื่อใช้ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อไป

Sony Thai Donation 2 scaled

ทั้งนี้ กิจกรรม ยาเก่า เราขอ…ร่วมสานต่อลมหายใจ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเล็ก ๆ ที่พนักงานโซนี่ไทยได้ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้โครงการเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืน “Someone Needs You” ซึ่งโซนี่ไทยได้สานต่อ และได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมดูแลพัฒนาสังคม พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของชุมชน และสังคม อีกทั้งยังมุ่งมั่นสร้างทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานในครอบครัวโซนี่ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน พร้อมร่วมสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป