SPU ขอขอบคุณ! คุณการ์ด จิตรณรงค์ แซ่เตีย มอบอาหารกลางวัน ศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

(24 ก.ค.64) คุณการ์ด จิตรณรงค์ แซ่เตีย สนับสนุนอาหารกล่อง จำนวน 100 กล่อง ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน เพื่อขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้มีแรงและกำลังใจที่ดีในการทำงานเพื่อพวกเรา สู้ๆ

โดยมี อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

kard 0

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903 คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

#ศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SripatumUniversity #DEK65 #DEK64 #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #COVID-19