SPU สร้างเครือข่ายพัฒนาอาจารย์ ระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับผู้แทนจาก Advance HE ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และดูแลกรอบการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร UKPSF

ซึ่ง Advance HE ให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีศักยภาพทางด้านการสอนเพิ่มขึ้น รวมทั้งสนใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU-PSF (SPU-Professional Standards Framework) โดยกล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ในประเด็นที่เกี่ยวกับ Leadership สำหรับผู้นำหรือผู้บริหารด้านการสอนต่อยอดอีกด้วย

อีกทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์ในประเทศไทยกับองค์กรระดับนานาชาติ โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ และ อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

- 267003566 2336997709773500 2341726388261922187 n 0 - ภาพที่ 1

- 265928486 2336997979773473 7309820109619083314 n 1 - ภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ