SPU พัฒนาศักยภาพผู้บริหารรับเทรนการบริหารยุคใหม่ “Digital Collaboration Tools For Management”

ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฎิบัติการออนไลน์ Super Exclusive จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร SPU รับเทรนการบริหารยุคใหม่ Digital Skills ที่ผู้บริหารพลาดไม่ได้ ในหัวข้อ “Digital Collaboration Tools For Management” Digital Tools To Digital Workplace : เรียนรู้ไปกับเครื่องมือดิจิทัลที่ทำให้ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านรูปแบบ ZOOM ONLINE

โดยมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ วิทยากรคุณภาพ คุณป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ Director หลักสูตร #DEFbySPU กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์ TARAD.COM ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่องานบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ซึ่งมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในครั้งนี้ด้วย

#SBIC #SBS #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ #DEFbySPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง